Agrarnej revolucie a priemyselnej revolucie

Trh poèítaèový priemysel v posledných desa»roèiach prudko rastie. Vývoj technológie prinútila firmu na vykonanie inovatívne rie¹enia v domácich pozícií. To poskytlo vzácnu príle¾itos» pre rozvoj produktivity, zni¾uje náklady, a to, èo sa deje, väè¹í vplyv. K rastúcim obchodným podniky dlhuje rozvoj vedy.

V devätnástom storoèí priemyselná revolúcia tlaèila µudstvo na druhú tra». Od súèasného dátumu je ka¾dá odvetvia hospodárstva v súlade s ostatnými. Elektrina bola vyrábaná do tovární, ktoré vyrábali èoraz viac originálnych výrobkov, predtým skutoèné, ale v µuïoch ich dizajnérov. Zbraòový priemysel bol v histórii na¹ej civilizácie neslávne známym, ale nepochybne inicioval nový vedecký výskum. Výsledkom je, ¾e automatizácia, automatizácia a automatizácia sú novým a charakteristickým prvkom ka¾dej produkènej spoloènosti.

Rozvoj strojov znamená, ¾e mnohé z nich smerujú k ¹pecifickému rie¹eniu. ©pecialisti vyvíjajú softvér pre výrobné spoloènosti na základe u¾ existujúcich metód, len s prispôsobením potrieb zákazníkov. Tento proces sa vyznaèuje hlavne v niekoµkých etapách: dizajn, písanie programov, testovanie a tvorba. Samozrejme, nie je to riadne definovaný operaèný rámec, preto¾e chce pou¾i» konkrétny stroj.

Výhodou takýchto prístupov je samozrejme ïal¹ia, mo¾ná modifikácia. Ak sa rozhodneme roz¹íri» implementáciu na¹ej kancelárie, mô¾eme venova» pozornos» ¹pecialistovi, aby sme roz¹írili ná¹ program, zlep¹ili jeho výkonnos» alebo jednoducho zvý¹ili efektivitu konkrétnych prvkov.

V skutoènosti majú by» spomenutí vysoko kvalifikovaní zamestnanci alebo spoloènos», ktorá podporuje daný softvér. Tak¾e dáva» priebe¾né a presné úpravy kódu v prípade problémov alebo chýb. Nárast je rýchlej¹ia reakcia na situáciu. Dobrý ¹pecialista je výsledkom pozitívneho zdvíhania stroja. Ten mô¾e by» v tom, ¾e len jeden, malá zmena, aby radikálne zmeni» fungovanie výrobnej linky.

Ako mô¾eme vidie», zdravá metóda sa zakorenila v blízkej civilizácii. Je dôle¾ité polo¾i» si otázku: Bude tento pekný mu¾ vykopa»? Reakcia na túto ¹túdiu by v¹ak mala by» hµadaná v perspektíve. Je v¹ak zrejmé, ¾e priemysel bez µudského faktora nebude absolútne schopný zvládnu» ïal¹í vývoj.