Bluetooth fiskalna tlaeiareo

Pre energetiku nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 musí ma» ka¾dá fi¹kálna registraèná pokladòa a daòová tlaèiareò potrebné technické kontroly ka¾dé dva roky. Vlastník registraènej pokladne, ktorý tento formulár nevykoná, sa trestá. Prvou sankciou je po¾iadavka daòového úradu na vrátenie daòovej úµavy a zákonného úroku, ktorý sa poèíta v deò spáchania trestného èinu. Druhým trestom je mandát, ktorý mô¾e by» a¾ 500 zlotých. Stojí za zmienku, ¾e klient je dôle¾itý na dodr¾anie dátumu prehµadu, preto si musí pamäta» na dátum kontroly.Èo overuje servisný technik?

No, názov "technická kontrola" v texte finanèných prostriedkov je dos» zavádzajúci. Preèo? Keï¾e poèas kontroly sú kontrolované len tie aspekty pokladnice, ktoré platia za obrat záznamu. Serviceman nehµadá chyby, ktoré mô¾u riadi» funkènos» celej registraènej pokladnice, namiesto toho sa hromadím len a len na vy¹¹ie spomenutých èastiach, aj ich prvky, ktorých porucha by mohla poèíta» my¹lienku nesprávneho výpoètu dane.

Aké sú náklady na preskúmanie pokladnice?Na preskúmanie celej fi¹kálnej pokladnice, spolu s akoukoµvek stránkou zvyèajne vsadí 100 a¾ 300 zlotých.

Ako dlho trvá táto recenzia?Preskúmanie sedí v implementácii asi hodinu, maximálne dve hodiny, potom chce najprv od servisného technika. Nemusíme si vzia» na¹e peniaze na slu¾bu, namiesto toho mô¾eme po¾iada», aby µudia zodpovední za vytvorenie tohto formulára pri¹li do na¹ej spoloènosti, je to posledná, ktorá sa poèíta ako doplnková slu¾ba, èo znamená, ¾e platia ïal¹ie poplatky. Treba pripomenú», ¾e len servisný technik zavedený pre servisné práce je oprávnený vykona» in¹pekciu. Posledné vykonané kroky spoèívajú v tom, ¾e ka¾dá èinnos» pripravená servisným technikom by mala by» uvedená do servisnej knihy. Zápisy musia by» jasné, potvrdené podpisom zamestnanca spoloènosti a opeèiatkované jeho peèa»ou.Spomínanie na tento postup je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e náklady na toto opatrenie nie sú obrovské a trvanie technického preskúmania netrvá dlho.