Centralny vysavae v suterene

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávacieho systému je typická, ale nikdy nie poèas výstavby, a dokonca ani v prípade rekon¹trukcie blokov, ktoré u¾ boli alebo sú predmetom renovácie. Centrálne vysávaèe sú dokonalé nielen v domácnostiach a miestach, ale hlavne v priemyselných priestoroch. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vzduchu v miestach a veµká èistiaca schopnos» a ¹etrný ¾ivotný ¹týl zaruèujú rados» z pou¾ívania centrálneho vysávaèa po mnoho rokov. Systém vákuového vykurovania je nasmerovaný z nasledujúcich prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, to znamená vysávaè - zvyèajne je in¹talovaný v izolovaných technických miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie má filtre, ktoré zastavujú akékoµvek dôle¾itej¹ie neèistoty, ale tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý zostáva nezmenený bez ohµadu na veµkos» prachu v agregáte.Výstupná zásuvkaTlmièe vzduchu umo¾òujú evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, prachové roztoèe a èastice o veµkosti 1/10000 mm, sú vyhozené z domu, èo eliminuje nepríjemný zápach vzduchu z èastí, vzhµadom na na¹e nepríjemnosti v starých prenosných vysávaèoch.Nasávacia in¹talácia & nbsp;Sacie steny v potrubných kon¹trukciách z PVC sú umiestnené pod omietkou, v ¹trbinách stien, v podlahách postavených objektov alebo na omietke. Dávajú sacie hniezda do centrálnej hlavy. V zariadeniach, ktoré sú u¾ k dispozícii, mô¾ete pou¾íva» podkrovie v tomto smere medzi stenami a in¹talaènými kanálmi.Sacie zásuvky & nbsp;Sú usporiadané v dome takým spôsobom, aby umo¾òovali dosiahnu» sacie hadice (7-12 metrov dlhé a¾ do najzápadnej¹ích rohov miestností. Najvhodnej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie zásuvky umiestnené v centrálnych úrovniach, napríklad na chodbe alebo na chodbe. Poèet odsávacích zásuviek odporúèaných distribútormi centrálnych vysávaèov je 1-3 zásuvky s rozmermi pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.