Cyklonove cyklonove odlueovaee

Pred vstupom do celého tela zneèistenia danej miestnosti sa musí nain¹talova» dobrý systém odsávania prachu. Správny systém, t. J. Systém ¹peciálne navrhnutý, individuálne prispôsobený potrebám bytu so ¹peciálnym opeµovaním.

Navrhovanie dizajnu systémov odsávania prachu je slu¾ba, ktorá by mala by» zadaná dobrej in¾inierske spoloènosti. Pred kanceláriou vlastne µudia majú záujem navrhnú» telo v poète objednávok, ktoré potrebujú, aby za¾ili dom a dosiahli detailné skúsenosti a analýzy. V mieste, kde si vyberiete príslu¹né vìtrajících stroje, mali by ste teraz spusti», aby sa oboznámili so ¹pecifikami výrobného podniku a vykona» prvé kon¹trukèné práce na platforme postrehy a analýzy. V¹etko by malo by» presné a zrozumiteµné, aby v budúcnosti bol plánovaný systém zberu prachu naplánovaný v danej znaèke. Pri analýze pre-design je nevyhnutné vyhodnoti» rýchlos» vzduchu v interiéri kontaminovanej, je dôle¾ité opísa» apartmán poèet výmen vzduchu v súlade s dohodami sanepidu a odhadnú» rýchlos» vzduchu v potrubí, aby sa zabránilo uzavretiu kontaminantov. ®e dobrá a primerane odhadnú» a prideli» v¹etky potrebné informácie navrhnú» systém odsávania prachu je dobré, ¾e bude v budúcnosti realizova» svoju hodnotu, a servisné náklady nebudú príli¹ veµké. Dobrý systém zberu prachu vyfúkne aj do miestnosti s èistým vzduchom, ako aj zotavenie vzduchu v zime. Výberom vhodného zariadenia nawiewaj±cych a dobré zberaèa prachu, vzduch nemô¾e by» èistená len, ale tie¾ získa» vo forme otvorenej vzduchu alebo vysoká. Správne navrhnutý odsávací systém, ktorý bol zavedený do vedenia továrne dos» potom staèí nain¹talova» a riadne èisti» a predlo¾í ju, aby sa zabránilo jeho plnenie a profesionálne po¹kodenia. Vïaka tomuto zariadeniu, v¹etky odobratie a vetracie zariadenia budú realizované múdro a celkom bude robi» svoju úlohu, a hostia budú vytvára» v bytoch dobre vyèisti».