Detska gynekologia wroclaw nfz

Gynekológia ide celkom dopredu. Existuje stále viac moderných spôsobov vyhµadávania µudského tela. Stále menej invazívne a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v poèiatoènom ¹tádiu extrakcie úplne vylieèiteµná.

Ak v¹ak narazíte na ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste ihneï prihlási» odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je pravdepodobné, ¾e do¹lo k odstráneniu maternice.

Toto vy¹etrenie sa vykonáva pomocou kolposkopu. Je to tak zvlá¹tne ako mikroskop s spekulom. Zrkadlo sa vkladá do po¹vy dobrej prípravy, aby sa zistilo, èo je reakcia v po¹ve. Tento mikroskop budú kupova» to, aby si trojrozmerný efekt a zároveò robí strata zväè¹ený a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude môc» skutoène skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny. Majte na pamäti, ¾e budete musie» ¹tudova» na prípravu. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. V prvom rade ide s vydaním sexuálneho a gynekologické tý¾dni predchádzajúcom prieskume.

®ena venovaná vy¹etreniu kolposkopom sa zvyèajne objaví na profesionálnej gynekologickej stolici. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak sú koncovky ohrozujúce, gynekológ mô¾e nariadi» odstránenie èasti maternice, potom budete musie» zní¾i» urèitý stupeò sexuálnej aktivity, preto¾e bude dôle¾ité cíti» veµmi »a¾ké nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité pre tento nástroj, preto¾e v danom èase existuje pracovné zariadenie.