Domace pristroje po kodene pri preprave

Pri prevádzke re¹taurácie by kuchyòa mala by» vybavená ¹irokou ¹kálou profesionálnych zariadení, ktoré zlep¹ia a urýchlia prácu zamestnancov. Nákup vhodného zariadenia závisí od váhy dopytu alebo druhu menu.

V moci re¹taurácií, ktoré ponúkajú staré poµské menu, sú potrebné rezaèky kapusty, preto¾e zelenina je skutoènos»ou mnohých tradièných poµských jedál. V malých cateringových spoloènostiach alebo malých re¹tauráciách sa tento mladý, manuálny, be¾ný krájaè vyrobený z plastu alebo dreva zvyèajne pou¾íva na prípravu inej zeleniny, ako sú uhorky alebo mrkva, z ktorých najbe¾nej¹ie sú vyrobené, napr. èerstvé ¹aláty. Pri vy¹¹om dopyte je vybavenie rôznych typov so zabudovaným motorom a elektricky podporované. Taktie¾ sa èasto zvy¹uje v krátkych výrobných závodoch alebo farmách.

Artrovex

Takýto krájací stroj je veµmi trvanlivé zariadenie vynikajúcej kvality, ktoré je tie¾ opísané jeho slu¾bou. Toto zariadenie je umiestnené medzi inými z motora, kovového bubna alebo tela a malého okapu, na ktorom sa skrúcané kapusta kàmi. Obzvlá¹» praktickým znakom sú no¾e vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktoré mô¾u by» prevádzkované po dlhú dobu. Drviè mô¾e ¾i» na po¾iadanie aj s inými predmetmi, ako je ¹nek, ktorý pomô¾e zní¾i» hlavu kapusty na polovicu a u¹etri» ruènú prácu. V závislosti od va¹ich potrieb si mô¾ete tie¾ kúpi» predjedlo, ktoré vám umo¾ní nakrája» inú zeleninu, rukovä» s kolesami, aby ste mohli rýchlo presunú» zariadenie alebo ïal¹ie disky. ©títy majú prestí¾ na rezanie - mô¾u to by» mladé kusy, hranolky alebo plátky. Ak v¹ak potrebujeme drvenú kapustu, tradièný ¹tít je pre nás dostatoèný.