Doprava osob b

Od roku 2011 musí ma» ka¾dý taxikár, ktorý ponúka dopravné slu¾by pre ¾eny, mo¾nos» hotovosti v aute. Za»a¾enie oslobodzuje tých dopravcov, ktorí dosahujú svoje slu¾by, ale v súlade s ostatnými hospodárskymi subjektmi.

Prenosné daòové registraèné pokladne pre taxikárov vyniknú svojimi rozmermi. Zvyèajne existujú kµuèky, ktoré umo¾òujú jeho stabilnú in¹taláciu do auta a sú napájané nielen batériami, ktoré sú umiestnené v mno¾stve, ale sú samy spojené s autobatériou, a to vïaka tomu, preèo sa poèas celej zmeny nevybíjajú. Zariadenie má zvyèajne displej, ktorý vám umo¾òuje pou¾íva» ho v rovnom a horizontálnom ohµade, zatiaµ èo je odolný voèi meniacim sa poveternostným podmienkam. Pamätajte, ¾e oznaèenie taxametra a pokladne by malo by» µahké na èítanie poèas jazdy taxíkom a cestujúcim.Dodatoènými funkciami, ktoré výrazne zlep¹ujú prácu ka¾dého dopravcu, sú mo¾nos» pripojenia pokladnice priamo k taxametru, vïaka èomu mô¾e by» automaticky vytiahnutý doklad, mo¾nos» udeµovania zliav alebo zru¹enie potvrdenia v prípade, ¾e zákazník prestane be¾a». Fiskálna pokladòa pre taxikára bola ¹peciálne navrhnutá na preskúmanie vlastností tohto povolania. Odtlaèok vytlaèený z neho trvá niekoµko ne¹tandardných polo¾iek, ako je èas jazdy, prejdená vzdialenos», èíslo taxi alebo poèet osôb, ktoré sa v daných tarifách pou¾ívajú. Taxikár mô¾e tie¾ da» na faktúre údaje o dodatoèných poskytovaných slu¾bách, to znamená priná¹a» bato¾inu, prepravova» zvieratá atï.Je známe, ¾e ka¾dá pokladòa je èastou funkciou - tlaè dennej správy, mesaènej správy, stavu pokladnice, správy o fakturácii a navy¹e výpis zo správy o nastavení taxametra.Fiskálna pokladòa mô¾e ¾i» integrovanej¹ia s taxametrom a vytiahnu» samotné zariadenie, len pri realizácii takéhoto rie¹enia èasto nefunguje, preto¾e jedineèným spôsobom pôsobí proti momentu nástroja a potrebe èastého výmeny papierových kotúèov. Je mo¾né existova» a pripoji» ho k poèítaèu ako príprava vhodných funkcií alebo aktualizácií softvéru.Peniaze mô¾u by» mäkké a intímne spôsob, ako sa prekrývajú a rozobra» auto, tak¾e nie je tak istý, ¾e pracuje s mnohými taxametre inak sa tam lieèi», ale v aute, nie je to tie¾ vzia» do kancelárie alebo domova, a tam pripravi» tlaèí správy. Tým je zabezpeèené cez cash kráde¾ou poèas dlhých zastávkach.