Efektivne riadenie logistiky

V¹eobecne mo¾no poveda», ¾e µudia, ktorí sa dostanú na bicykle, mo¾no rozdeli» do dvoch skupín: tí, ktorí pou¾ívajú ako zdrav¹ie aj pravdepodobne e¹te rýchlej¹ie dopravné prostriedky, aj tí, ktorí nepoháòajú rovný asfalt a vy¾adujú viac od jednotlivých vozidiel. ©peciálne pre druhú èas» zákazníkov sme pripravili súbor s mno¾stvom malebných cyklistických trás v Poµsku, ktoré stoja za to vidie» s ich dvojkolesím.

Sliezske Beskydy - skvelé zázemie pre µudí, ktorí hµadajú dojem, ale nie v alpskej cyklistike, ale aj zjazdovke. Varujeme vás, ¾e aby ste si mohli vychutna» kúzlo pohoria Bieszczady, mali by ste by» nielen stavom, ale aj vhodným bicyklom: na Skrzycznem, alebo na najvy¹¹om vrchu Beskýd (1257 m.n.p.m, pracuje sám od najlacnej¹ích cyklistických trás v ïal¹om regióne. A na vrchole je krásna panoráma v dolnej èasti.Cyklistická trasa Visla - je potom vynikajúcim rie¹ením pre µudí, ktorí majú tendenciu ís» na viac alebo viacdòový cyklistický výlet. Ubytovanie bude zabezpeèené vïaka mnohým agroturistickým farmám. Samotná trasa je tie¾ oveµa ni¾¹ia ako v predchádzajúcom príklade, preto¾e vedie cestu asfaltového cyklu cez povodie rieky Visly. Bohu¾iaµ, projekt sa zvyèajne nevykonával a tí, ktorí sa zaujímajú o rozhodujúci kurz, si budú musie» nastavi» sami.Trasa hrobov orlov - súèasná trasa je obrovským rie¹ením nielen pre milovníkov cyklistických výprav, ale aj nad¹encov zále¾itostí a umenia, preto¾e veria, ¾e tu budú najstar¹ie poµské hrady postavené Casimirom Veµkým. Celá cyklotrasa vedie z Krakova do Czêstochowej, teda je vzdialená 190 km. To je posledný dôvod, preèo ponuka pre skúsenej¹ích cyklistov.Poµská pobre¾ná trasa - ïal¹ia ponuka pre µudí, ktorí rýchlo milujú cyklistické výlety, a na konci sa e¹te necíti, ¾e si vyberajú extrémnej¹ie projekty. Trasa Baltského mora je európska cyklistická trasa Euro R-10 vyznaèená okolo Baltského mora, ktorá tak prechádza rôznymi krajinami. Poµská èas» trasy sa pou¾íva v ¦winouj¶cie, prechádza cez Ko³obrzeg, Tri-City av mieri do Gronów. Trasa, napriek tomu, ¾e nejde do veµkej miery, oceòujú aj skúsenej¹í cyklisti, hlavne kvôli blízkosti a veµkému zdraviu morského vzduchu.

Vy¹¹ie uvedené cyklistické trasy sú mo¾nosti, ktoré sú len malou náhradou za to, èo Rzeczpospolita ponúka cyklistom. Ako v¹ak mô¾e ka¾dý, bez ohµadu na to, èi je to skúsený cyklista alebo títo nad¹enci, nájs» nieèo pre seba.