Europska unia a energeticka bezpeenos

Otázky bezpeènosti a kontroly praxe v priemysle sú predov¹etkým spojené s ochranou prírodného prostredia. Pokúsme sa ukáza», ako EÚ normalizovala predpisy týkajúce sa priemyselnej bezpeènosti na základe prípadových ¹túdií - atex prípadových ¹túdií.

Vzhµadom na skutoènos», ¾e znaèná èas» strojov a nástrojov sa venuje praxi v »a¾obných baniach, v ktorých existuje riziko výbuchu metánu a uhoµného prachu, sa v práci hovorí smernica 94/9 / ES, ktorá je hrozby.

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv Nové prístupy 94/9 my¹lienky / ES upravujú predpisy právo èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení a ochranných prostriedkov, ktoré sú prepustené do krajiny v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, ktorý sa nazýva direktíva ATEX. & Nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, hlavné konci tohto princípom je zabezpeèi» hladký tok tovaru, ktorý poskytne významný stupeò ochrany proti výbuchu. Av¹ak, toto pravidlo nebolo prvým krokom v oblasti harmonizácie ochrany proti výbuchu v Európskej skupiny. U¾ takmer dvadsa» rokov sa ka¾dý bude musie» prispôsobi» niekoµkým takzvaným starý prístup k voµnému obchodu s tovarom, ktorý je teraz zahrnutý v princípe ATEX.

Smernica 94/9 / ES nadobudla úèinnos» od 1. júla 2003 a nahradila staré smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS týkajúce sa elektrických spotrebièov, ktoré sú urèené na zisk v zónach, ktoré sú vystavené riziku útoku na a smernica 82/130 / EHS, ktorá prevádzkuje elektrické zariadenia urèené na prevádzku na vzdialenosti na pozadí plynových mín. Postupy posudzovania schválení na základe starého prístupu sa týkali len elektrických zariadení, ktoré museli spåòa» v¹etky jasne definované bezpeènostné po¾iadavky. ©túdie ukázali, ¾e elektrické jedlá sú zdrojom zapálenia, ale v niektorých prípadoch. V systéme s posledným, len elektrický charakter vyznaèený v smerniciach starého prístupu ohrozenia nie je dostatoèný na to, aby splnil maximálnu úroveò ochrany, ktorú presadzuje nariadenie 100a Rímskej zmluvy.