Fi kalna pokladoa

Budúce èasy, v ktorých sú fi¹kálne jedlá ustanovené zákonom. Ide o elektronické organizácie, ktoré registrujú príjem a vý¹ku dane z maloobchodného predaja. Za svoju chybu je podnikateµ potrestaný veµkou pokutou, ktorá výrazne prekraèuje jeho vplyv. Nikto sa nechce vystavi» starostlivosti a pokutám.Èasto je mo¾né predstavi», ¾e podnik existuje na malej ploche. Podnikateµ predáva svoje tovary on-line av obchode ich hlavne ukladá, tak¾e jediný voµný priestor je rovnaký, ak je stôl pevný. Finanèné prostriedky sú preto povinné ako v prípade butiku, ktorý má celý obchodný priestor.To je jedna vec v prípade µudí, ktorí sú zapojení do práce na èiastoèný úväzok. Je »a¾ké si predstavi», ¾e zamestnávateµ vyháòa »a¾kú pokladòu a v¹etky zariadenia potrebné na jej dobré vyu¾itie. V¾dy sa objavovali na námestí, prenosné fi¹kálne zariadenia. Majú malé rozmery, výkonné batérie a bezproblémový servis. Tvar sa podobá terminálom na platbu kartou. Preto robí jedineèný prístup k mobilnej výrobe, to je napríklad, keï sme povinní ís» na tento typ sami.Fiskálne zariadenia sú a sú dôle¾ité pre samotných kupujúcich, a nielen pre vlastníkov firiem. Vïaka odberu, ktorý je vytlaèený, má u¾ívateµ mo¾nos» poda» s»a¾nos» na zakúpený tovar. V rámci tejto fiskálnej tlaèe je jediným dôkazom ná¹ho nákupu. Existuje certifikát o tom, ¾e podnikateµ vykonáva právne úkony a daò z peòa¾ných prostriedkov a slu¾ieb. Ak sa stane, ¾e fi¹kálne jedlá v supermarkete sú odpojené alebo neèinné, mô¾eme ich vyda» úradu, ktorý podnikne primerané právne kroky proti zamestnávateµovi. Je vystavený vysokému peòa¾nému trestu a niekedy aj súdnemu procesu.Registraèné pokladnice pomáhajú zamestnávateµom overova» finanèné prostriedky v mene. Na konci ka¾dého dòa sa vytlaèí denná správa a na konci mesiaca máme mo¾nos» vytlaèi» celý prehµad, èo nám uká¾e, koµko presne sme zarobili peniaze. Vïaka tomu mô¾eme µahko skontrolova», èi niektorý zo zamestnancov zneu¾íva svoju hotovos», alebo jednoducho, èi je ná¹ obchod výhodný.

Pozrite si registraèné pokladnice