Finanenej spravy spoloenosti s rueenim obmedzenym

®eleznice v zákone o DPH, ktoré boli v prevádzke od 1. januára 2015, tvorili fi¹kálne registraèné pokladne povinným prvkom, ktorý tvorí základ pre zúètovanie operácií. Ale nie v¹etky ¾eny, ktoré obchodujú, musia by» schopné tak urobi».

Hallu ForteHallu Forte Riešenie problémov s haluksami

Prepustenie z úèelu dr¾by pokladniceRegistraèné pokladne nie sú u¾itoèné pre µudí, ktorých roèný obrat nepresahuje 20 000 PLN, zatiaµ èo povinnos» ma» registraèný poklad sa vz»ahuje iba na spoloènosti, ktoré spôsobujú predaj situácii finanèných osôb a poµnohospodárov. Súèasne spoloènosti, ktoré za úèelom vykonávania zúètovania vyu¾ívajú pokladnice, musia zaznamena» ka¾dú transakciu, ku ktorej do¹lo po zakúpení pokladnice. A spoloènosti, ktoré v systéme roka prekroèili nákupy vo vý¹ke 20 tisíc zlotých, by mali zaèa» zaznamenáva» výnosy z pokladnice po 2 mesiacoch v deò, keï prekroèili uvedený limit. Registraèné pokladne nemusia by» podniky, ktoré vytvárajú vzdelávacie, finanèné, pois»ovacie a telekomunikaèné slu¾by.Úµavu na nákup hotovostiNákup registraènej pokladnice je cena niekoµko stoviek zlotých, av¹ak podnikateµ, ktorý si zakúpil pokladnicu, mô¾e tvori» a¾ 90% kúpnej hodnoty, prièom odpoèítateµná èiastka nemô¾e prekroèi» 700 zlotých. Podnikateµ, ktorý kúpil pokladnicu, musí da» daòovému úradu písomné vyhlásenie o pou¾ívaní registraènej pokladnice pred jeho pou¾itím, prièom uvedie pokladnicu s dokladom o kúpe a osvedèenie o prevádzke po¾iadaviek na záznamové zariadenie s daòovým zákonom o DPH. Zµava poskytnutá na nákup pokladnice sa v¹ak mô¾e strati» v prípade, ¾e pokladnièná slu¾ba nie je opravená. Podµa zákona sa zariadenia, ktoré registrujú predaj, majú vykonáva» slu¾by najmenej raz za 25 mesiacov v profesionálnych slu¾bách.Ak je pokladnica podmienená povinnos»ou uchováva» kópiu vydaných potvrdení (na 2 roky a denných, tý¾denných a mesaèných správ (na 5 rokov od konca úètovného roka, v ktorom boli rozdelené. Samozrejme, pokladník má za cieµ vydávanie originálnych potvrdení zákazníkom.