Funkene uzemnenie

On sa objaví na domácom trhu stále viac a viac spoloèností, ktoré poskytujú na¹im zákazníkom profesionálne konzekutívne tlmoèenie, ale rovnako tak málo µudí skutoène vedia veµa, èo v skutoènosti sú. Najjednoduch¹ím spôsobom, ako spomenul po sebe idúcich poèíta posledná, prekladateµ je zvolený veµmi blízko k reproduktoru, starostlivo naèúva poèas jeho reèi a po jeho dokonèení sa sna¾í da» im presne tak, ako vysoko ako je to mo¾né. Pri preklade tohto ¾ánru prekladatelia èasto pou¾ívajú poznámky, ktoré sa robia poèas prejavu.

V súèasnosti sa konzekutívne tlmoèenie systematicky nahrádza súèasnými interpretáciami, ktoré sú urèite viac zapojené. Konzekutívne tlmoèenie mo¾no èasto pova¾ova» za dôkaz poèas veµmi zlo¾itých stretnutí alebo èastých ciest.

Veµmi malá znaèka na domácom trhu po sebe idúcich tlmoèeniach je spôsobená predov¹etkým ich mimoriadne cennou hodnotou a je veµmi »a¾ké nájs» slu¹ných prekladateµov, ktorí sú ponúknutí, aby nám pomohli z tohto druhu na uspokojivej úrovni. Nepochybným prínosom prekladu tohto modelu je skôr to, ¾e je u¾itoèné dokonèi» jedného prekladateµa bez potreby ¹pecializovaného vybavenia.

Konzekutívne tlmoèenie je, proti v¹etkým okolnostiam, veµmi intenzívna a intenzívna práca, ktorá si vy¾aduje od tlmoèníkov veµkého podujatia a pravdepodobne perfektnú znalos» cudzieho jazyka. Definova» nemô¾e chvíµu pozastavi» nájs» konkrétne slovo v hlave. Konzekutívne tlmoèníci sa musia pochváli» aj mimoriadne zaujímavou pamä»ou, preto¾e si musia pamäta» na text, ktorý rozhovor vyrie¹il dobre. V prípade ¹pecializovanej¹ích prekladov z malých oblastí sa musia prekladatelia riadne pripravi» pred vstupom do na¹ej knihy, ktorá je nepochybne veµmi nudná a »a¾ká. Ak hµadáte slu¹ného prekladateµa, stojí za to hµada» odborníkov, ktorí sa ¹pecializujú na túto oblas».