Fyzicka osoba a obchodne knihy

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickým osobám, je povinný zaznamena» obrat pomocou registraènej pokladnice. Jedná sa o postup, ktorý vám umo¾òuje vykonáva» vhodné dohody s daòovými úradmi. To platí pre zákon & nbsp; zákon je istý.

A èo úspech zlomenej registraènej pokladne?

V takýchto formách sa musí poskytnú» tzv. Rezervná hotovos». Jeho dispozícia nie je právnou po¾iadavkou, tak¾e je v záujme ka¾dého mana¾éra premý¹µa» o takomto rie¹ení v dostatoènom èasovom predstihu. Je ideálny pre vzdialené situácie, ktoré je potrebné opravi» správnym vybavením. V texte zákon o DPH jasne uvádza, ¾e ak nie je mo¾né zaznamena» obrat pomocou rezervného pokladníka, daòovník by mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e v praxi u¹etri» zbytoèné a nepreru¹iteµné prestoje. Stojí to za to, ¾e tú¾ba èerpa» z rezervnej pokladnice by mala by» oznámená daòovému úradu, hovori» o zlyhaní nábytku a poskytova» údaje o náhradnom zariadení.

Bohu¾iaµ, keï sa to stalo veµmi rýchlo, nedostatok registraènej pokladne v tejto rezervnej èiastke znamená potrebu zastavi» predaj. Potom nemô¾ete dokonèi» predaj a tieto triedy sú nezákonné a mô¾u by» spojené s dôsledkami v ¹truktúre vysokých finanèných zá»a¾í. Bez zohµadnenia situácie, v ktorej pou¾ívateµ po¾iada o prijatie.

Tak¾e je µahké informova» o zlyhaní slu¾by opravy pokladnice a fi¹kálnych postnet tlaèiarní, ale aj daòových úradov o priestore pri vytváraní obchodných záznamov o hodinu opravy zariadenia a zákazníkov o dieru v predaji.

Iba v prípade online aukcie podnikateµ nemusí preru¹i» svoju úlohu, ale chce prevádzkova» niekoµko podmienok - musí sa jasne zvá¾i», aké materiály sa platba prijala; platba musí by» pripravená elektronicky alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - daòovník - oprávnený vlo¾i» faktúru s DPH.