Fyzioterapeut a fi kalna pokladnica

Povinnos» pou¾íva» finanènú registraènú pokladnicu je veµmi populárna, preto ná¹ sprievodca rozhodne zaujme veµkú skupinu podnikateµov. Pri výbere pokladnice by ste mali starostlivo dba» na dôle¾ité parametre pokladníc a ich metód. Potom téma nie je µahká. V¹eobecne platí, ¾e pokladòa by mala by» vybraná pre veµký typ obchodnej práce. Pokladòa, ktorú si vybra»?

Hlavným kritériom pre dobrý výber pokladnice je spôsob podnikania, pre ktorý je nákup nástroja nevyhnutný. Fi¹kálne nástroje mô¾eme rozdeli» na: registraèné pokladne, medzi ktorými vytvárame:

registraèné pokladne s jedným sedadlom - sú urèite veµmi bohatou skupinou registraèných pokladníc, ktoré sú v súèasnosti dostupné na trhu. Takéto meny v najmodernej¹ej forme, bez zmyslu pre veµkos», majú tendenciu súhlasi» s inými zariadeniami, vrátane váhy, èítaèky èiarových kódov alebo poèítaèa. Mô¾ete si tie¾ kúpi» pravidelnú fi¹kálnu pokladnicu, ktorá nemá ¾iadne trvalé zariadenia. Sotva existuje ktokoµvek, kto pripája externé zariadenia k fi¹kálnej mene, aj keï existuje takáto príle¾itos»;

pokladne - najdôle¾itej¹ou témou tohto ¹týlu registraèných pokladníc je ich mobilita. Sú vybavené batériou, stabilizáciou kotúèov papiera, ktorá chráni pred valcami pohybujúcimi sa pri prenose fi¹kálnej hotovosti z bytu do ¾ivotného prostredia. Dôle¾itým technickým faktorom pre malé registraèné pokladne je, ¾e sú veµmi odolné pre hrozné environmentálne podmienky, tak¾e pre veµa veµkých alebo veµmi nízkych teplôt a väè¹iu vlhkos» vzduchu. Klávesnica takýchto registraèných pokladníc sa zvyèajne pripravuje zo silikónu alebo gumy, èo znamená, ¾e neexistuje ¾iadna ¹anca zaplavi» vnútorné systémy, ktoré sa prijímajú v takejto pokladnici;

Systémové pokladnice - kategória pokladne je potom urèená pre veµké maloobchodné predajne. Sú schopní spolupracova» pri stavbe poèítaèa s originálnymi pokladnicami. Viac sú kompatibilné s vlastnými zariadeniami, ktoré sa dostanú k zvý¹eniu slu¾ieb zákazníkom, medzi ostatnými prístrojmi so stupnicou alebo èítaèkou èiarových kódov. Okrem toho sú to va¹e vlastné peòa¾né zásuvky, ktoré vïaka na¹im veµkým priestorom umo¾òujú organizova» svoje úèty a zároveò uµahèujú nákup a míòanie peòazí.

poèítaèové pokladne - najnov¹ie pokladnice, ktoré sú kombináciou poèítaèa s fi¹kálnou tlaèiaròou, vybavené monitorom.