Gastronomicka technologia uwm

Smernica ATEX, oznaèovaná aj ako smernica novej pozície, je skutoènos»ou, ktorej hlavným cieµom je aproximácia zákonov èlenských ¹tátov Európskej únie voèi ochranným systémom a zariadeniam, ktoré sú prijaté v oblastiach ohrozených explóziou metánu alebo uhoµného prachu.

Tieto informácie v prvom rade definujú hlavné bezpeènostné po¾iadavky, ¹irokú ¹kálu produktov a okrem toho spôsoby preukazovania spolupráce s dôle¾itými bezpeènostnými po¾iadavkami.Európske normy zohrávajú kµúèovú úlohu v tom, ¾e podrobne opisujú technické spôsoby preukazovania súhlasu s bezpeènostnými výhradami. Podµa odporúèania, ¾e úèinok je synonymom hodnoty, je podµa jeho dohody s dôle¾itými bezpeènostnými po¾iadavkami hádaný.Spoloèné po¾iadavky atex týkajúce sa zariadení a ochranných systémov u¾itoèných v potenciálne výbu¹nej atmosfére sú vybrané v prílohe II k smernici. Reè je o v¹eobecných po¾iadavkách, výbere materiálov, dizajne a forme, potenciálnych zdrojoch zapálenia, nebezpeèenstvách vyplývajúcich z vonkaj¹ích èinností, po¾iadavkách na bezpeènostné zariadenia a integrácii po¾iadaviek zabezpeèujúcich bezpeènos» systému.Spolu s po¾iadavkami musí výrobca uva¾ova» o zabránení vzniku výbu¹nej atmosféry pomocou príslu¹enstva a ochranných opatrení, ktoré zabraòujú vznieteniu výbu¹nej atmosféry, zabraòujú alebo obmedzujú výbuch.Zariadenia a ochranné systémy by mali by» kon¹truované tak, aby sa èo najviac zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mali by sa vytvori» tí, ktorí majú by» technické znalosti. Tie¾ èasti a súèasti zariadení musia pracova» stabilne av súlade s pokynmi výrobcu.Ka¾dé zariadenie, ochranný systém a prístroj by mali ma» oznaèenie CE.Materiály pou¾ívané v sieti zariadení alebo ochranných systémov nemô¾u by» horµavé. Medzi nimi a atmosférou, ktorá by mohla pritiahnu» potenciálnu explóziu, nesmú existova» ¾iadne reakcie.Zariadenia a ochranné systémy nesmú spôsobi» zranenie alebo iné zranenie. Musia zabezpeèi», aby v dôsledku ich aplikácie nevznikli príli¹ vysoké horúèky a ¾iarenie. Nemô¾u vytvára» elektrické nebezpeèenstvo a nemô¾u robi» nebezpeèné situácie.