Hashimoto vlasy

Moja neter si veµmi rád hrá s vlasmi, mô¾e¹ ju celé dni pohladi» a rozèesa» si vlasy. Oèividne sa na tom podieµa, ¾e ak potrebuje celok, aby vyzerala dokonale, mô¾e ¹es»krát vylep¹i» jeden prámik, aby sa na nich v urèitom èase obliekli vlasy, alebo sa na ne ¹tipne. Miluje ¹kolskú prácu a zhroma¾ïuje sa k nim. Jej nedávna úloha kráµovnej Jokerovej existuje a zábavná a ja by som rád dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku si moja matka vzala niekoµko prámikov s lukom, ktoré k nim boli pripojené. Neskôr tento jedenás»roèný povedal, ¾e nie, nie, e¹te raz. Rad¹ej by som videl riadené vlasy .... to zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala krásna ako dobrá princezná. A¾ keï zostane s pokazenými dievèatami, potom veµmi rýchlo zmenila názor. Neznamená to, ¾e uplynuli viac ako dve hodiny od zaèiatku oboznámenia sa s predstavením. Neèakane ... úplne zmenil koncept, a vo svojom ¹týle to ¹lo takmer tak "nieeee, nemám rád, nemám niè pripomína» v princeznej, èo vysoko jej podriadený." Vyna¹la nový úèes, naskladané vlasy do voµnej kokovej ¹truktúry. Preto¾e, samozrejme, ako u¾ predtým vytvorila, u¾ máme zruènosti pri pripínaní si vlasov tak, aby i¹li obzvlá¹» dobre. Jej matka z mojej strany a tá ïal¹ia bola za pár okamihov presvedèená.

Pozrite si ponuku vlásenok