Hodnotenie rizika padu star ich uudi v rehabilitaenom oddeleni

Potreba vypracovania hodnotenia rizika výbuchu a materiálu proti výbuchu platí pre jednotky, v ktorých mô¾e kniha s horµavým obsahom vies» k nebezpeèným výbu¹ným zmesiam a spôsobi» nebezpeèenstvo výbuchu v domácnosti. Mnohé zahranièné spoloènosti ponúkajú komplexnú podporu pri príprave podpory ochrany proti výbuchu, t. J. Ochrany proti výbuchu v priemyselných oblastiach.

Pou¾itím umelej hmoty alebo skladovaním látok, ktoré mô¾u vytvára» výbu¹né prostredie so vzduchom, ako sú plyny, kvapaliny, tuhé látky s vysokým stupòom jemnosti - prach, musí zamestnávateµ vykona» posúdenie rizika výbuchu s uvedením oblastí s rizikom výbuchu. Mala by tie¾ vytvori» vhodné zóny výbuchu v hradoch a vonkaj¹ích priestoroch spolu s vytvorením grafickej klasifikaènej dokumentácie a oznaèova» faktory, ktoré mô¾u v nich zapríèini» zapálenie.

cieµ:Vykonávanie analýzy a vytvorenie dokumentu na zabezpeèenie pracoviska proti výbuchu. Úèelom vytvorenia textu je uplatòovanie právnych po¾iadaviek a zní¾enie rizika spojeného s mo¾nos»ou výbu¹nej atmosféry v pracovnom prostredí.

Spôsob výkonu slu¾by:Pracoviská, v ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹né prostredie, sa rozdelia na oblas» nebezpeèenstva výbuchu.

Ochrana pred výbuchom a ochrana pred výbuchom:Ïal¹ím krokom bude kontrolova» zdroje zapálenia v súlade s ïal¹ím zoznamom: horúce povrchy, plamene, vrátane spaµovanie èastíc a plynov, iskry sú mechanické, elektrické stroje, bludných prúdov a katodická ochrana proti korózii, statická elektrina, exotermické reakcie, mo¾nos» blesku, elektromagnetické vlny na rádiovej frekvencii, ultrazvuk, ionizujúce ¾iarenie, kompresný adiabatické a ïal¹ie rázové vlny, vrátane samovznietenia prachu. V prípade stanovenia prítomnosti výbu¹ného prostredia, bude treba skontrolova», èi bezpeènostné zariadenie a spôsobov pre v¹etky pracovné stanice, na ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹né prostredie, ktoré boli upravené v súlade s príslu¹nými triedami pre oblasti s nebezpeèenstvom výbuchu.