Horizontalne skrutkove dopravniky

Skrutkové dopravníky sa pou¾ívajú predov¹etkým v poli. Tento nástroj umo¾òuje pou¾itie hotového posuvu zo zmie¹avaèa, prená¹anie vlastného krmiva z mlynèeka alebo z rozmetadla hnoja. Má a pou¾íva na vykladanie a nakladanie obilia.Maximálny pracovný uhol závitovkových dopravníkov je 45 stupòov. ©nekový dopravník sa nazýva zrná had alebo skrutkový podávaè.©nekový dopravník sa prispôsobuje vykládke poµnohospodárskych prívesov alebo plnenie obilných sila. Tie¾ pomáha pri preprave obilia. Dopravníky sa pou¾ívajú aj na prvé èistenie zrna. Toto jedlo sa zvyèajne pou¾íva ako prvok ciest na zavádzanie krmív a spôsob skladovania obilia. Skrutkové dopravníky sú nádoby s rozmermi od 4 do 12 m, výkon od 7 do 60 T / h, potrubia od fi 110 do fi 250, motory od 1,5 do 11 kW.Skrutkové dopravníky sú veµmi praktické kon¹trukèné poµnohospodárske stroje. Poèas ich èastého pou¾ívania je zvlá¹» vhodné preskúma» stav lo¾ísk a klinových remeòov. Tieto body sú v zariadení najnepriaznivej¹ie. Táto hra si pamätajte uhol skrutkového dopravníka. Musí to by» maximálne 45 stupòov.Výnimkou z tejto my¹lienky sú vertikálne dopravníky. Predstavujú súèasné zariadenia urèené na èinnos» na stenách budov, sila a pôvodné farmy a poµnohospodárske objekty.Skrutkové dopravníky sú veµa výhod. Predstavujú vysokú úèinnos», nízku spotrebu energie, nízke náklady a nízke náklady na prevádzku, µahkú prevádzku a mo¾nos» zmeny pracovného uhla dopravníka.Existujú aj dopravníky prispôsobené na zmenu polohy. Vïaka tejto polohe mô¾e by» dopravník pou¾itý v budúcich oblastiach. Nielen v poµnohospodárstve. Dopravníky umo¾òujú a menia uhol sklonu. ©nekový dopravník sa mô¾e doplni» ïal¹ími prvkami, napríklad násypkou, inými typmi rozdeµovaèov a predl¾ovacími segmentmi.