Hse bezpeenostny system

Steadfast fanú¹ikovia jazda na vozidle nie sú schopní poprie» sám seba pote¹enie odvodené od cycling sezóny dokonca predpovedal dá¾ï. Vysvetli», ¾e dobrú výstroj repelent pre cyklistiku & nbsp; nerobí ¾iadny rozdiel medzi nájazdy na bicykli v da¾di, kedy a za dobrého poèasia. & Nbsp; Ni¾¹ie je potenciálny oblek plá¹tenka cesty a poradie najvhodnej¹ieho zariadenia kapucòou, je a bude to len informácie, ktoré majú na èo sa zamera» pri nákupe. Ako viete, ná¹ chcel poèas expedície bude druhý v prírodnom prestávke a mrholenie v byte, kde poèasie je rozmarná prírode.

¥ahká da¾ïová bunda - jeho hlavnou výhodou je, ¾e nevá¾i niè a pri zlo¾ení má málo miesta. Je to jednoduchá cesta, keï sa dostaneme von za neisté poèasie, ale pravdepodobne neustále preteka». Jeho koneèným rozhodnutím je malá priedu¹nos» vzduchu, alebo po dlhom období »a¾kej práce mô¾e va¹e telo nadmerne poti» a zaèneme sa cíti» ako v saune.Tradièné da¾ïové plá¹te - je to oveµa »a¾¹ie a teplej¹ie ako da¾ïový plá¹» opísaný skôr, ale nie je len pridaný na bicykel, ale aj na chôdzu. Najlep¹ia da¾ïová bunda by si mala zapamäta» stojanový golier, mierne predå¾ený chrbát (aby ochránil na¹e oblièky pred chladením a aspoò jedno vrecko na drobné predmety. Èo je ïaleko, tieto ¹tandardné ¹portové plá¹te sú zdobené v membráne, vïaka èomu kryt nielen pomáha nám z da¾ïa, ale tie¾ odtiahne pot, tak¾e po veµkom potu nemáme pocit nepríjemného pocitu starostlivosti.Da¾ïové nohavice - voµba vyzerá rovnako ako s bundami. Buï µahké, ale mierne priedu¹né, alebo trochu hrub¹ie, ale vypú¹»ajúci pot. Najdôle¾itej¹ie je v¹ak po¾iada» o radu, èi si dá¾ï nohavice na oboch prírodné nohavice, najlep¹ie bez toho, aby ste si vzali topánky (niekedy sa zhor¹uje, ¾e od da¾ïa nemáme ani tú¾bu ani podmienky na ¹aty.

Dámske obleèenie na bicykel mô¾e poèíta» v¹etky vy¹¹ie uvedené obleèenie. Ïal¹ím rie¹ením sú ¹peciálne chránièe da¾ïa pre prilbu, topánky a rukavice. A èi sa budú sna¾i» v prvom rade chcú z osobných preferencií cyklistu a podmienok, v ktorých sa ocitne.