Iados o registraciu hotovosti

Dòa 1. januára 2015 vznikol zákon, ktorý zú¾il aj poèet tých podnikateµov, ktorí nie sú povinní registrova» svoj predaj v pokladnici. Ak ste doteraz nevyu¾ili pokladnicu, mô¾e sa to u¾ zmeni». O nieèo viac je koniec, ¾e aj tí, ktorí podnikajú, sa budú musie» rozhodnú» pre nákup pokladnice. Preto¾e v rozpoète ka¾dého podnikateµa existujú ¹pecifické výdavky, stojí za to skontrolova», aký typ peòazí si mô¾ete kúpi» za takýto nákup.

- V¹etci podnikatelia, ktorí si kúpili registraènú pokladnicu a zaregistrovali svoj vlastný predaj, majú základ pre podanie ¾iadosti o úhradu vzniknutých nákladov. Ak chcete po¾iada» o takúto refundáciu, musíte vykona» urèité formality. Podµa zákona mô¾e by» vrátených 90% kúpnej ceny bez DPH, ale tento poèet nesmie prekroèi» 700 PLN. Nepochybne, mo¾nos» získa» náhradu je pozitívnym vz»ahom pre v¹etkých podnikateµov, ktorí neradi vyhodia peniaze.

- Nemô¾eme zabudnú» na zaslanie osobitného oznámenia na daòový úrad, v ktorom deklarujeme vý¹ku pou¾itých finanèných prostriedkov a uvedieme adresy ich pou¾itia. Musíte tie¾ uvies» presný dátum, keï sme zaèali zaznamenáva» predaj v danej pokladnici. Súèasná skutoènos» je platná a nemô¾eme prís» o jej vetu.

Ak chcete získa» náhradu za kúpu pokladnice, musíme ma» potvrdenie o kúpe. Mô¾eme po¾iada» o vrátenie peòazí raz, v rámci jedného vyhlásenia. Ak sa budeme zaobera» akýmikoµvek otázkami súvisiacimi s posledným, v ktorom chceme po¾iada» o vrátenie dane, objavíme v stavbe mno¾stvo informácií - tu je mnoho bodov za súèasnú skutoènos». Urèite nie sme drahí µudia, pre ktorých je potreba kúpi» pokladnicu krásne nová. Vïaka pomoci skúsených ¹pecialistov v¹ak nebudeme môc» kúpi» len tie správne peniaze, ale budeme môc» získa» aj úhradu nákladov vynalo¾ených na informovanie o skutoènom nákupe.

Kde si mô¾em kúpi» pokladòu? Mô¾eme kúpi» fi¹kálne zariadenie ako v on-line obchodu a stacionárnych predajniach. Nechajte preto priestor, by» autorizovaným distribútorom a ponukou a servisom.