Iarivka 1 5m

Existuje veµký poèet zariadení, ktoré osvetµujú ¹tvorcové osvetlenie. Nápoje z takýchto zariadení sú ¾iarivky, be¾ne známe ako ¾iarivky. Najmä emisia svetla v nich sa predpokladá, ¾e emitujú elektróny poèas vypú¹»ania plynu a fluorescencie, ku ktorej dochádza vo fosforoch.

Takéto rie¹enia prebiehajú medzi vykurovacími elektrónmi a tu sa odvolávame na K1 a K2. Poèas tohto mechanizmu vzniká ultrafialové ¾iarenie, ktoré je pre oèi riskantné. Toto ¾iarenie padá na fosfor a keï klesne, spôsobí to, ¾e svetlo pre nás bude svieti» ¾iarivkou. Treba ma» na pamäti, ¾e pri úspechu fluorescenèných ¾iaroviek musí pred zapaµovaním predchádza» zahrievanie elektród. Existuje skutoène nazývané horúce zapaµovanie. Okrem toho, aby sa lampa zapálila, sú potrebné ¹tartér, ¹krtiaca klapka a kondenzátor.V ¾iarivkách sa ozýva stroboslový efekt - tzv. Blikajúce svetlá. Po¾iada o zmeny v napätí. Tento jav sa zvyèajne trávia veµké v interiéroch, kde je rýchle otoèenie nieèo, budú sem náhodou motora alebo stroja. Zmyslom tohto systému prevencie udalostí, pou¾ite zariadený v dvoch alebo troch ¾iarivkami a tie¾ fond by mal by» kompenzovaný napätia v èase.Tradièné ¾iarivky majú mnoho výhod. Spotrebujú veµmi malú energiu pred sebou a nákup takejto lampy je veµmi intenzívny, najmä ak zostane na mieste dlh¹í èas - pravdepodobne nie je vylúèený. ®iarivka pou¾íva a¾ pä»krát menej energie ne¾ ¹tandardná ¾iarovka.Pracovný èas ¾iarivky závisí samozrejme od úrovne jej slu¾by. Pravdepodobne to v¹ak funguje u¾ veµmi dlho, ale stále to nezapínajte, ale nevypínajte ho.®iarivkové svietidlá produkujú oveµa menej svetla, zatiaµ èo to zvy¹uje ekologickos». Okrem toho sú ¾iarivky ¹iroko dostupné. Je dôle¾ité ich dosiahnu» takmer v ka¾dom obchode. Bohu¾iaµ sú s tradiènými ¾iarivkami oveµa cennej¹ie, èo je ich hlavná nevýhoda.