In ynierska 3

Na¹a strojárska spoloènos» v Krakove je prácou, kde sa vïaka práci profesionálnych in¾inierov vytvárajú nielen ¹pecializované projekty, ale aj tie naj»a¾¹ie aktivity zo stavebnej úrovne. Pomocou úzkych slu¾ieb si mô¾ete by» istí, ¾e Va¹a výstavba alebo technická investícia vás nesklame.

Kto sú na¹i zamestnanci? Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme hlavy dostali do úzkeho systému, nielen dobre vzdelaného, ale aj dynamického získavania ¹eku v jednoduchých ¹pecializáciách. Poµská materská spoloènos» nezaostáva za zlep¹ujúcimi sa potrebami trhu, a preto sa staráme o to, aby tím na¹ich in¾inierov zvý¹il na¹u kvalifikáciu.

Ponuka slu¾ieb na¹ej spoloènosti neustále rastie. Ako málo, sme radi, ¾e výstavba a modernizácia strojov pre priemysel, v ktorom pou¾ívame najkvalitnej¹ie komponenty. Ponúkame tie¾ slu¾bu, ktorá má implementova» systémy vízie, ktoré potrebujú aj tie najvyspelej¹ie optiky. Programovanie je vybrané aj v poµ¹tine. Na¹i spoµahliví programátori sú odporúèaní nielen na vytváranie programov, ale aj ako zálo¾né kópie, ktoré sú veµmi dôle¾ité pre v¹etky krízové situácie.

Na¹a strojárska spoloènos» ponúka nielen odbornú technickú pomoc. Sme priateµskí k náv¹teve tried s blízkymi klientmi. Vïaka na¹im vedomostiam o najmodernej¹ích technikách existujeme v tom, ¾e radíme najlep¹iu cestu von, ktorej krivky nie sú s úsporou èasu a peòazí, ale aj s rados»ou z projektu. Ná¹ systém vás nesklame.