Klasifikacie hrozieb ako zdrojov krizovych situacii

Ka¾dá spoloènos», v ktorej sa podieµajú technológie spojené s vyhliadkou na nebezpeèenstvo výbuchu, je nútená ma» certifikát ochrany proti výbuchu. Zákon tie¾ vy¾aduje, aby takýto dokument stanovil zamestnávateµ, napr. Riaditeµ závodu, prezident, majiteµ spoloènosti atï.

Dokument na ochranu pred výbuchom je jasný prostredníctvom právnych predpisov EÚ a vnútorných vnútro¹tátnych noriem. Prísne definované pravidlá urèia, èo by malo by» zahrnuté do textu, v akom poradí by mali by» údaje poskytnuté jednotlivým údajom.

Dokument je rozdelený do troch èastí.

Dôle¾ité sú v¹etky informácie o nebezpeèenstve výbuchu. Presnos» v kancelárii nebezpeèenstva výbuchu je presvedèivá. Klasifikácia priestorov pre zóny s nebezpeèenstvom výbuchu prebieha vo vz»ahu k poètu a hodnote nebezpeèenstiev. V ranej skupine dokumentov o ochrane pred výbuchom sa tie¾ zvolí krátke zhrnutie existujúcich ochranných opatrení.

Zvy¹ok dokumentu obsahuje podrobné informácie týkajúce sa posúdenia rizika a rizika výbuchu. Existujú spôsoby, ako zabráni» explózii a odporúèame ochranu pred de¹truktívnymi úèinkami výbuchu. Druhá èas» ¹pecifikuje technologické a organizaèné bezpeènostné opatrenia.

Tretia èas» dokumentu o ochrane pred výbuchom sa vydáva z rád a podporných dokumentov. Existujú protokoly, svedectvá, potvrdenia a formuláre. Zvyèajne sú definované v organizácii objednaného zoznamu alebo vyhlásenia bez prílohy.