Kuchynsky robot masterchef 5000 fp521

Svet je presný pre bohatých µudí s inými vlastnos»ami, zruènos»ami alebo vedomos»ami a v urèitej vý¹ke vïaka v¹etkému sa nejako prekrýva a zdá sa, ¾e doká¾eme kona» v poslednom veµmi komplikovanom stroji, ktorý existuje.

Predstavte si, keï sú plné inteligentných a analytických ako Einstein. Hoci by sa uskutoènili mimoriadne zaujímavé diskusie, zákony fungovania vesmíru by boli veµmi ¾uvené, ale pravdepodobne ka¾dý z nich rýchlo zomrie. Bohu¾iaµ boli to pekári, mliekari alebo obchodníci.

Takáto rôznorodos» zamestnancov je povinná a umo¾òuje nájs» si vlastný byt na poslednej planéte. Tak¾e keï nie ka¾dý mô¾e ¾i» svetovo uznávaný ¹portovec, samozrejme nie ka¾dý je pravdepodobne podnikateµ, ktorý si zakladá svoju poves» a v súèasnosti neobsahuje niè zlé. Niektorí majú vá¹eò pre hazardné hry, niektorí majú linku k obchodu, navy¹e nerozdeµujú µudí do èistej¹ieho a slab¹ieho, len preto, ¾e pracujú.

V¹etko sa prekrýva a neexistuje ¾iadna spoloènos» v rozsahu, v akom nie sú µudia okolo nej, robia zdanlivo triviálne aktivity. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Nevybrali energiu v dopoludòaj¹ích hodinách po vypití kávy a raòajkuje, keby nestretol nikoho z kávových zàn, ktoré nie sú chovaných sliepok, nie prerobený výrobky, ktoré neposkytli im Handle a nepredávajú. Bohu¾iaµ, dokázal v tom èase efektívne riadi» podniky, ak ho hos» neuµahèil pri vytváraní programu na zalo¾enie podniku alebo organizmu na riadenie µudských zdrojov. Po dlhých veµkých výzvach by nevedel odpoèíva» a ute¹ova», keby stolár nepracoval s drevom na vytvorenie pohodlnej postele.

Toto je obzvlá¹» jednoduchý príklad a ako ukazuje, keï¾e v¹etci sme závislí od pôvodného, je tie¾ veµmi »a¾ká taktika znehodnocova» ostatné ¾eny kvôli jej spoloèenskému stavu. A mali by ste ma», ¾e majetok sa valí a v¹etko sa mô¾e kedykoµvek zmeni». Preto by sme mali ma» v¹etci veµký vplyv na seba.