Kvality ovzdu ia

Ka¾dý deò, tak v byte, ako aj v podniku, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími prvkami, ktoré ovplyvòujú ná¹ osud a stav. Okrem základnej redundancie, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos», webová stránka je tie¾ vhodná, musíme to urobi» aj s inými výpary. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje jednoznaène èistý, ale zneèistený, samozrejme, v homogénnej miere. Pred zneèistením prachom v èasti sa mô¾eme postara» o pou¾ití masky s filtrami, ale zosta» v rí¹i iným nebezpeèenstvám, ktoré sú èasto »a¾ké odhali». Patria medzi ne najmä toxické plyny. Zabráni» ich dôle¾ité, ale s výhodou vyu¾íva senzor druhu toxických plynov zo vzduchu pre zachytenie ¹kodlivín a ich prítomnos» tak, ¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Bohu¾iaµ, hrozba je tak veµmi nároèné, preto¾e tieto látky, pokiaµ dôkaz výpary sú èasto niepachn±ce a prezentova» svoje výsledky v oblasti vá¾neho po¹kodenia zdravia alebo smr». Okrem CO sme tie¾ v nebezpeèenstve z iných prdov nájdených snímaèom, na dôkaz sulfánu, ktorý je malý v rýchlej koncentrácii a ide do okam¾itého ¹oku. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný, ako sa u¾ uviedlo, a amoniak - plyn, ktorý sa zvyèajne dostáva do ovzdu¹ia, ale v dlh¹ej koncentrácii nebezpeènej pre hostí. Senzory toxických plynov mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid uhlièitý, ktorý je alkohol silnej¹í ne¾ obsah a poèíta pruh uzavrie» plniaci priestor v blízkosti Zeme - od druhej z dôvodu, ¾e v pozícii sme vystavení zachyti» tieto prvky by mali by» senzory nachádza v dobré miesto pre mòa cítil hrozbu a oznámil nám o òom. Ïal¹ie toxické plyny, ktoré detektor doká¾e spåòa», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík a vodorozpustný, nebezpeèný chlorovodík. Ak je to mo¾né, musíte nain¹talova» snímaè toxického plynu.