Lekarske uetovnictvo

Hrd cylinder je zlo¾itý valec, ktorý je vybavený rýchloupínacím ventilom. Príslu¹né valce obsahujú hasiaci prostriedok, ktorý je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valenia umo¾òuje rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do miestnosti chráneného zariadenia.

Hrd cylindry sa pou¾ívajú predov¹etkým na protipo¾iarnu ochranu systémov vo forme nebezpeèenstva ako dôkaz pre horµavé výrobky. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Navy¹e, valce sa mô¾u pou¾i» ako ochrana proti explózii prístrojov, potrubí, potrubí, nádr¾í, ide o prostredie, v ktorom sa nachádzajú prach a plyny ST1-ST3 a hybridné zmesi. Predstavuje takmer v¹etky odvetvia priemyslu.Jeden by mal ma», ¾e tieto zariadenia chcú existova» uchovávané v certifikátoch, konkrétne spôsob potlaèenia výbuchu a potlaèujúcej bariéry. Úspe¹ným výbuchom je osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Av¹ak v prípade hasiacej bariéry ide o osvedèenie o notifikovanom orgáne FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Válce musia by» uzavreté uzavretou oceµovou membránou. Tieto fµa¹e v ¾iadnom prípade nemô¾u vytvára» nebezpeèenstvo poèas servisných prác. Válce by sa mali aktivova» s minimálnym napätím 100 / 300V v smere zabránenia aktivácii náhodným napätím. Tam sú absolútne hrd valce oveµa väè¹ej veµkosti, zatiaµ èo v kontakte s druhým, sú vyrábané v pomerne vy¹¹om napätí.Typické valce sú naplnené prá¹kom. Zmes tejto jemnej látky po postreku zni¾uje tlak výbuchu. Toto sa vykonáva neutralizáciou výbu¹nej atmosféry prachu.Tam, kde pou¾ívanie be¾ných prá¹kových flia¹ mô¾e robi» viac ako výhody, napríklad vo farmaceutických obchodoch, v zariadeniach potravinárskeho priemyslu, sa teraz pou¾ívajú hrdlové fµa¹e.K dispozícii sú tie¾ hrdly naplnené vodnou parou. Majú vodu pri teplote vy¹¹ej ako je teplota varu. Vodná para je príli¹ veµká na potlaèenie výbuchu.V súhrne sú valce systémom na potlaèenie výbuchu. V hrdskom celom tele fungujú popri dekompresnom systéme na zmiernenie výbuchu a spôsob izolácie výbuchu.