Mechanicke obrabanie poznan

Továrne sú byty, z ktorých sa ka¾dodenné predmety dodávajú z hlavnej suroviny, ktorá je pravdepodobne kameòom, pieskom, polymérom, chemikáliami, kovom a mnohými novými. Poèty týchto produktov idú v tisícoch a dokonca aj stovky tisíc denne.

Poèas opracovania ka¾dého výrobku sa odpad v podstate vyprázdòuje v jednotlivých kontajneroch, ktoré sa potom vyprázdnia a odpad sa zlikviduje. Av¹ak poèas takéhoto obrábania, ako dôkaz ¾ulovej dosky, je prirodzené prijíma» veµké mno¾stvo prachu vo vzduchu. Je to tak jemné, ¾e ani na¹a nosná dutina, ktorá sa ¹pecializuje na chytenie malých èastíc prachu, nesmie zosta» v takom zneèistení a ka¾dý deò zamestnanec, ktorý robí be¾né výrobné práce, vdýchne obrovské mno¾stvo takého prachu. Mô¾u mu ublí¾i» starostlivo, spôsobi» záchvaty ka¹µa alebo alergickú reakciu, ale najèastej¹ie zneèistenie tela prachom je zaznamenané a¾ po desiatich a¾ dvadsiatich rokoch knihy v konkrétnej továrni za podobných podmienok. Potom ideme ¹pecialistu s pµúcnym alebo vý¾ivovým ochorením alebo akýkoµvek iný, v závislosti od aktuálneho miesta, kde napadli prachy, a dozvedáme sa, ¾e poµské ochorenia pochádzajú zo ¹pecializácie v poslednom podnikaní.

Bohu¾iaµ, také príbehy je veµmi veµa, ale teraz mô¾eme úèinne predchádza» im. Montá¾ny & nbsp; odpra¹ovacie systémy je systém odluèovanie prachu & nbsp; v továròach vystavená ¹kodlivým úèinkami akejkoµvek kontaminácie bude minimalizova» tento problém. V skutoènosti, takýto systém je podporovaná pre v¹etky priemyselné odvetvia, a to z dôvodu rozsahu zneèistenia. Je známe, ¾e oceliarne dym a mno¾stvo jemných èastíc bude dlh¹ia ako v továrni polystyrénu, ale napriek tomu unikátne v rastline, zatiaµ èo ïal¹í hostia sú vystavení ¹kodlivým mno¾stvom neèistôt, ale pokiaµ ide o chu», zatiaµ èo pôvodné koncentrácie.

Ak sme podnikatelia, takisto vyvezmeme továreò, mali by sme premý¹µa» o odpra¹ovacom systéme skôr, ako sanitárny in¹pektor vykoná náhodné prehliadky a nariaïuje nás, aby sme ho nain¹talovali pod hrozbou likvidácie. Samozrejme, bude to spojené s nákladmi na nákup a montá¾ filtraèného systému, bude to pravdepodobne aj s nákladmi na modernizáciu haly, na ktorej má danú existenciu. Av¹ak zdravie µudí je cena, za ktorú stojí investova», a potom to skutoène vy¾adujeme, aby sme vytvorili to isté.