Medzinarodne vz ahy kniha chomikuj

Medzinárodné kontakty sú veµmi dobre známe v ére globalizácie. Nové vynálezy v èastiach dopravy a komunikácie výrazne skrátili vzdialenos» medzi krajinami a dokonca kontinentmi. Teraz dostane príjemca list po niekoµkých dòoch a nie po niekoµkých mesiacoch, ako to bolo predtým. Mô¾ete tie¾ & nbsp; zavola» niekomu a priamo sa pripoji». Jazda na opaèný koniec sveta nie je viac, ale len niekoµko hodín lietadlom. Dnes sú vzdialené krajiny pre nás na dosah ruky a vïaka médiám - tlaèi, televízii, internetu.

Existuje mnoho ïal¹ích návrhov na spoluprácu. Cesty do zahranièia sa stali rýchlej¹ími a lacnej¹ími a to, èo ide, je veµmi èasté. V súèasnosti si mô¾ete µahko kúpi» nový kontinent, kde je úplne odli¹ná kultúra a zahranièné zvyky. Len letecký lístok mô¾e by» dodatoène vylo¾ený v Ázii, Afrike alebo na odµahlom ostrove. Politická situácia vo svete sa tie¾ prispôsobuje. Po skonèení schengenského priestoru bola väè¹ina hraníc v Európskej únii zru¹ená a ka¾dý obèan z nej mô¾e cestova» odvá¾ne medzi krajinami.

Intenzívne multikultúrne kontakty vy¾adujú dobrú prípravu. Spoloènos», ktorá má v úmysle získa» nové zahranièné trhy, získa veµa z práce príslu¹ného makléra, ktorý bude presne prezentova» navrhovanú ponuku. Výklad je v tomto prípade obzvlá¹» viditeµný. Poµská spoloènos», ktorej pomáha tlmoèník, mô¾e prevzia» medzinárodné trhy a priamo sa dosta» k zainteresovaným stranám. Náv¹teva predstaviteµov japonskej automobilovej spoloènosti vo vlastnej továrni bude dobre v prítomnosti tlmoèníka. Bez tlmoèníka sa politické stretnutia a medzinárodné stretnutia nemohli uskutoèni». Prítomnos» osoby, ktorá pozná danú kultúru, sa mô¾e vyhnú» nepríjemnostiam a nejednoznaènostiam. Je to zásluha pri vá¾nych rokovaniach, kde niekedy mô¾u malé transakcie rozhodnú» o transakcii.