Mentalnych poruch u dospievajucich

Cyklotýmia sa prená¹a ako malá du¹evná porucha, oznaèovaná aj ako depresívny stav, ktorý zvyèajne nevy¾aduje farmakologickú lieèbu. Cyklotýmia je èasto porovnateµná s dystýmou, av¹ak obe du¹evné poruchy sú úplne odli¹né.

Du¹evná poruchaV nasledujúcom èlánku sa zameriame na konkrétnu prezentáciu psychickej anomálie. Poènúc zaèiatkom je cyklotymia du¹evnou poruchou. On mô¾e ¾i» v faktor, ktorý vedie k rozvoju bipolárnej poruchy. Jej výskum je zvyèajne mo¾ný v strednej a tretej fáze µudskej bytosti, zvyèajne spojený s nadmerným u¾ívaním alkoholu a vysiela populárnu destabilizáciu sociálnej starostlivosti.

lieèbaZistená cyklotýmia by samozrejme mala by» lieèená. Av¹ak, ako u¾ bolo spomenuté, nedôjde k nedávnemu farmakologickému o¹etreniu podobnému systému depresie, preto¾e podávané prípravky budú hlavne úlohou stabilizova» náladu a doplnkom bude psychoterapia.

fázyKolaps cyklotymie je problémová zmena nálady. Mô¾e by» rozdelená do dvoch fáz:

Fázové subdepresji o tom, èo produkujú, je: abulia, problém s rozhodovanie, apatia, strata libida a trvalej únavy a motívy opatrne, poruchy príjmu potravy, nespavos», stály pocit prázdnoty, smútku a nedostatok podpory, neschopnos» pre¾íva» rados», zanedbáva» nedostatku energie, pesimistické názory a sociálne stiahnutie.Fáza hypománia, dobrý stav, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ené libido, psychomotorický nepokoj a obmedzená potreba odpoèinku, závodné my¹lienky, wordcap, pokles schopnosti analytického myslenia, problémy s koncentráciou, vá¹ne a nepriateµstvo, pocit moci a nad¹enie, aby sa rizikové správanie, bludy.

Táto choroba sa v¾dy objavuje u µudí, ktorí sú bipolárni. Okrem toho táto my¹lienka pamätá viac ako také faktory ako vysoký stupeò kortizolu, nízke hladiny serotonínu, ako aj stresové situácie. Výchova a ¾ivotné prostredie, v ktorom sú potenciálne chorí µudia tie¾ výrazne pod tlakom.