Metalurgia m 32704

V súèasnosti je hutníctvo súèas»ou, ktorá nezodpovedá len procesom formovania a zakladania plastov, ale odporúèa sa aj ¹tudova» skupiny v makroúrovni. Tento plán zvyèajne zahàòa testovanie na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými storoèiami. A len nedávno, v závislosti od typu mikroskopu, sa zaèali pou¾íva» v metalurgii. V moderných etapách sú potrebné poèas knihy s technickými opatreniami. V súèasnosti sú metalografické mikroskopy najatraktívnej¹ie v teréne, ktorý sa okrem iného otáèa pri testovaní kovových defektov alebo ich prelomov. Existuje preto zobrazovacia technika, ktorá sa vykonáva na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré sa zameriavajú na ¹truktúru v atómovom stupni a svetelné mikroskopy charakterizované men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto nástrojov sú veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu sme schopní nájs» rôzne spôsoby mikrotrhlín v materiáli alebo ich zaèiatok. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový príspevok a presné urèenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme z hµadiska metalurgickej vízie urèi» aj poèet a spôsob inklúzií a tie¾ mnoho rôznych dôle¾itých zlo¾iek. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu budú kupova» pre presné pozorovanie ¹truktúry materiálu, vïaka ktorému v budúcnosti mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je nesmierne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme rýchlo odhali» materiálové defekty. Ale nezabudnite, ¾e slu¾ba tohto typu zariadenia je zlo¾itá. Z posledného faktora skúseností by ho mali spåòa» iba kvalifikované osoby.