Obchod s potravinami

Dne¹né obchody s potravinami a supermarkety sú veµmi rýchlo automatizované. To platí predov¹etkým pre µudí s vysokými ¹tandardmi danej siete, ktorí chcú pravidelne plati» ¹tandardom tovaru, a to aj s nutnos»ou zjednoti» zásoby a ceny produktov pre celé obchody susediace s touto sie»ou.

Obchod s potravinami sa pou¾íval bez ïal¹ích poèítaèových programov, ale aj rozsah tovarov, okrem be¾ných funkcií, ktorý by mal by» pripravený v záujme, bol men¹í. V súèasnosti ústredia potravinového re»azca kladú na jednotlivé body potrebu ma» ¹pecifický sortiment hmotnosti políc a chcú tieto objednávky starostlivo pokry». Ka¾dý mana¾ér obchodu musí zaznamena» ka¾dú aktivitu, ktorú majú µudia v zmluve s mo¾nos»ami produktu. Napríklad mana¾ér robí komoditnú objednávku a potom ka¾dý produkt dodá do IT systému. Keï sa ka¾dý produkt predáva, automaticky "prúdi z úrovne", èo robí poèítaèový program venovaný obchodom s potravinami veµmi dôle¾itý. Umo¾òuje vám úplne prezentova» mno¾stvo materiálu v sklade alebo vám povie o koncových zásobách danej komodity. Vïaka týmto prácam mô¾e mana¾ér obchodu výrazne reagova», objednáva» chýbajúce tovary alebo dostáva» správy o tom, ¾e tento efekt nie je veµmi obµúbený u zákazníkov, a preto je mo¾né, ¾e uplynie predtým, ako ktokoµvek k nemu dosiahne - potom si mô¾ete zariadi» zµavu tovaru.

Mini Pc Market je skvelý nápad pre potravinové re»azce - je to veµmi jednoduché pou¾itie, intuitívny program a v¹etky potrebné funkcie. Napríklad program pokraèuje v tlaèení znaèiek z tela s dôle¾itými cenami výrobkov alebo tlaèe týchto úrovní zásob. Takéto certifikáty sú pre obchod veµmi vhodné. Skenovanie èiarových kódov bude s»ahova» materiál z aktuálnej úrovne alebo zobrazova» údaje o existencii èlánku na jednotlivých skeneroch. To v¹etko pomáha ¹peciálny program vyvinutý pre potravinové re»azce, ktorý je veµmi praktický na pou¾itie. In¹taláciou programu Mini PC Market mô¾eme pohodlne a rýchlo vykonáva» v¹etky èinnosti súvisiace s prevádzkou ná¹ho potravinárskeho podniku.