Obrabanie a nastroje pdf

V súèasnosti je najatraktívnej¹ím obrábaním kovových materiálov obrábanie. To vám umo¾ní vytvori» správne rozmery a drsnos», a stále rozmery pre daný kovový produkt. Frézovanie je veµmi be¾ný typ.

obrábanie odpadStojí za to vedie», ¾e obrábanie sa vyznaèuje obrábaním a eróznym obrábaním. Na obrábanie mô¾eme okrem iného pou¾i» frézovanie cnc. Je to práve táto èinnos», ktorá sa v súèasnosti vyrába najmä na kovových materiáloch a poskytuje im po¾adované rozmery, tvar a drsnos». V súèasnosti mô¾eme okrem iného uvies» aj obvodovú frézovaciu operáciu, do ktorej mô¾eme zahrnú» druh spracovania nazývaného protiprúdová operácia a súbe¾ná operácia. Protiprúdová operácia poèíta s tým, ¾e rezná hrana ná¹ho nástroja je nasmerovaná v opaènom smere, ako je posuv materiálu. Zmena súbe¾nej prevádzky spoèíva v tom, ¾e rezná hrana ná¹ho nástroja je v dobrom rozsahu s posuvom obrobku. Stojí za to vedie», ¾e v závislosti od situácie ná¹ho materiálu, ako aj jeho hrúbky, by sme mali zvoli» dobré parametre prevádzky. V tom èase je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e v súèasnosti sú kovové materiály základným prvkom mnohých zariadení a strojov, ako aj kon¹trukcií. Sú to najpoèetnej¹ie kvalitné in¾inierske materiály.

Ak sa rozhodnete pre obrábanie akéhokoµvek objektu alebo medziproduktu, stojí za to starostlivo zvá¾i» jeho oddanos» vopred. V súèasnom bode by mali by» parametre obrábania vhodne zvolené a rozhodnú», aký tvar chceme doda» ná¹mu polotovaru a akú drsnos» treba charakterizova».