Ochrana okien

Na vysokej ¹kole sa èasto získavajú z bohatých vedeckých prác. Sú tie¾ u¾itoèné pri ¹pecializovaných cvièeniach, aj poèas testovania poèas prebiehajúcich laboratórií. Bohu¾iaµ, mnohí z nich sú zodpovední len v angliètine.

To v¹ak neznamená, ¾e by ste mali automaticky odstráni» takýto spôsob práce, ak nemô¾ete získa» dostatok tohto jazyka. Najmä stojí za zvá¾enie zosta» s takou prácou, ¾e to nie je veµký predaj, a iné druhy pozornosti v tejto veci nie sú celkom vyèerpávajúce.

V tejto forme mô¾ete uva¾ova» o vedeckých prekladoch, na ktoré sa zvyèajne nedá zabudnú». Najmä ak pou¾ívate zbierky spoloènosti, ktorá vyu¾íva voµný výskum v tejto oblasti a priná¹a vysoké podmienky spolupráce. Ideálna mo¾nos» je taká, ktorá re¹pektuje fázu krátkeho prekladu, zadáva ju ¹pecialista v danom odvetví a prelo¾ený text pred prevodom podlieha vnútornému overeniu.

Musím prizna», ¾e existujú také prekladateµské agentúry, ktoré mô¾u poskytnú» na preklad textu, ktorý za niekoµko hodín poèíta tucet stránok. To je skvelá správa, keï chce ¹tudent vytvori» konkrétne miesto z èlánku, ktorý je súèas»ou urèitej kapitoly. Dá sa oèakáva», ¾e napriek jazykovej bariére, takáto ¾ena nebude ma» ¾iadne nedoplatky alebo »a¾kosti s prítomnos»ou, na chvíµu pozna» svoje vedomosti.

Úsilie bude teda rozdelené na ni¾¹ie sumy a spolupráca mô¾e ma» dlhodobý charakter. Ide teda o mimoriadne prí»a¾livú, takmer ideálnu situáciu pre ¹tudenta, ktorý by v budúcnosti potreboval prelo¾i» èlánok v zostávajúcej èasti alebo z poµ¹tiny do angliètiny. Výber úradu, ktorý umo¾òuje dobrý spôsob, prelo¾ený text nebude bohatý na to, aby ste ho mohli poèu».