Olx led osvetlenie

Núdzové osvetlenie v novom èase zohráva veµmi dôle¾itú hodnotu v oblasti bezpeènosti a presnej¹ie povedané pri dobrej evakuácii v¹etkých ohrozených budov. Núdzové osvetlenie LED hrá mimoriadne dôle¾itý problém predov¹etkým pri strate základného napájania svietidiel. Veµmi dôle¾itou my¹lienkou nie je len výber dobrého osvetlenia, ale aj vhodné oznaèenie so znakmi v¹etkých oblastí komunikácie a vysokorizikových oblastí.

Aké núdzové moduly sú viditeµné na trhu?Na poµskom trhu nájdeme veµa svietidiel a ¹peciálnych núdzových modulov, ktoré nám pri evakuácii obyvateµstva zaruèia veµkú bezpeènos». Výrobky otvorené na námestí mô¾u by» okrem iného pou¾ité na vytvorenie núdzového osvetlenia v sociálnych bytoch, kanceláriách, súkromných bytoch alebo schodiskách. Moderné moduly a pohotovostné zariadenia pripú¹»ajú nielen bohatý dizajn, ale aj rozmanitos» výkonu a splnenie veµmi prísnych bezpeènostných po¾iadaviek. Na obchodných regáloch nielen sie»ové svietidlá na pou¾itie, ale aj moderné LED núdzové osvetlenie so zvý¹eným stupòom vzduchotesnosti, ktoré mo¾no odvá¾ne dáva» v apartmánoch, kde je veµa vlhkosti, aj veµa opeµovaní, sa zaoberajú veµkou obµubou. Núdzové osvetlenie so zvý¹enou triedou vzduchotesnosti je ideálne napríklad v kúpeµniach.

Èo treba venova» pozornos» pred nákupom?¥udia, ktorí chcú kúpi» profesionálne LED núdzové osvetlenie, by mali spoèiatku hµada» produkty vyrobené zo ¹irokej ¹kály výrobkov. Svietidlá z u¹µachtilého, hliníkového alebo polykarbonátu patria medzi tie, ktoré majú dlhotrvajúcu poves». Tieto rámy mô¾u by» namontované na vertikálnu stenu aj pre stropy. Je tie¾ dôle¾ité investova» do osvetlenia populárnych a obµúbených znaèiek, a to aj preto, ¾e budeme ma» 100% istotu, ¾e ich budú môc» efektívne zvládnu» poèas rokov pou¾ívania. Stojí za to, ¾e hµadáte vlastnosti ako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX alebo HYBRYD. Pri výbere moderného núdzového LED osvetlenia stojí za to venova» pozornos» aj poslednému, èi zakúpený výrobok bude obsahova» certifikát CE, ktorý potvrdzuje zhodu ná¹ho núdzového osvetlenia s u¾ platnými európskymi normami.

skú¹kyTieto nové systémy núdzového osvetlenia je pova¾ovaný za obrovskú ¹kálu opatrení, ktoré majú zlep¹i» pohodlie a hlavne bezpeènos» in¹talácie. Stojí za to investova» do takej núdzové osvetlenie, èo urobí silné testy v súlade s ÈSN EN 50,172th pravidlo v moderných svietidiel s autotest, základný mesaèný test funkènosti, rozhodne vykonávané v automatickom druhu, rovnako ako testy doby osvetlenia. Na poµskom trhu, ktoré sú zodpovedné za zvlá¹tnych núdzových svietidiel, ktoré sú venované do priestorov, kde je mo¾né nahra» celý histórii jednotlivých testy núdzových svietidiel.

Kde potrebujú by» pou¾ité?Núdzové osvetlenie a, samozrejme, evakuaèné osvetlenie by mali by» umiestnené na plnoaktívnych únikových cestách v populárnych budovách a kolektívnych budovách. Navy¹e, núdzové osvetlenie by sa malo pozorova» aj na plných cestách, ktoré vedú k evakuácii a sú podporované iba umelým svetlom. Absolútne by mali by» umiestnené v kinách, divadlách, rôznych veµkolepých miestach, èitáròach, èasopisoch, konferenèných miestnostiach, ¹portových halách, zábavných zariadeniach, múzeách av »a¾kých verejných budovách.