Opticky mikroskop

Názov mikroskopu bol vytvorený kombináciou slov od starovekého gréètina, èo znamená "malé" a pozerám, pozerám. Mikroskop umo¾òuje pozorovanie malých predmetov, èasto neviditeµných voµným okom. Súèasný nástroj je ¹iroko pou¾ívaný v medicíne, prírodných vedách a navy¹e v odvetví okrem sily nových vecí. Na povrchu histórie boli vynájdené rôzne typy mikroskopov.

Optické vybavenie by bolo dôle¾ité, ktoré slú¾ilo len na denné svetlo na osvetlenie skúmaných objektov. Tieto nástroje nezískali veµa popularity, preto¾e zväè¹enie, ktoré bolo mo¾né vykona», bolo úplne desa»násobné. V sedemnástom storoèí do¹lo k revolúcii v mikroskopickom vyhµadávaní. Antonie van Leeuwenhoek by bol dobrý na zlep¹enie mikroskopu a potom na rafináciu výroby na ¹irokú ¹kálu. Ako prvý mu¾ pod mikroskopom pozoroval iné typy buniek. Vïaka nemu do¹lo k obrovskému prelomu biologického výskumu vo svete. Vedci dokázali pozorova» mikroorganizmy a zisti» úplne nové zále¾itosti o probléme so svetom fauny a flóry. Vynález a popularizácia mikroskopu umo¾nili pokraèovanie medicíny. Mnoho liekov a vakcín bolo vynájdených. V 18. storoèí boli baktérie tuberkulózy pozorované pod mikroskopom, ktoré by boli u¾itoèné neskôr pri vynáleze vakcíny proti tejto chorobe. Mikroskop vytvoril nové veci vedy: mikrobiológia a cytológia, medzi inými. Pod mikroskopom boli prvýkrát pozorované chromozómy a ukázali sa ako nosièe génov. Od poslednej etapy sa zaèala objavova» nová oblas» vedomostí: genetika. Znalos» a analýza génov vedie k boju proti genetickým defektom v novom svete. Nenechajte sa odís» a právny aspekt - vïaka genetike, identifikácii zloèincov a urèeniu otcovstva bolo mo¾né. Mikroskop slú¾i na priemyselné úèely: vïaka tomu sa vyrábajú nové kovové zliatiny, ktoré sú materiálom, ktorý sa pou¾íva v sile vecí, na pozemkoch a vedomostiach. V dvadsiatom storoèí bol vynájdený elektrónový mikroskop. V tomto modernom zariadení boli najmen¹ie bunkové skupiny pozorované pomocou elektrónov. Struène povedané, za dne¹ného mikroskopu mo¾no vidie» drobné èastice prírodného sveta. Vïaka tomuto vynálezu bol mo¾ný pokrok v oblasti vedy, priemyslu a medicíny.