Po iarne predpisy na ang

Bez ohµadu na typ miestnosti je v súlade s príslu¹nými protipo¾iarnymi predpismi nevyhnutné zabráni» nielen samotnej udalosti, ktorá je výbuchom, ale tie¾, a mo¾no aj ka¾dej, vytvorenie tzv. výbu¹ná atmosféra. Ka¾dé hodnotenie rizika výbuchu sa zostavuje iba z niekoµkých etáp. Prvým z nich je posúdenie alebo za urèitých podmienok mô¾e dôjs» k explózii, t.j. alebo v konkrétnej miestnosti, mô¾e sa objavi» výbu¹ná atmosféra a mô¾e sa v dôsledku jej vytvorenia zapáli».

Ka¾dé hodnotenie rizika výbuchu sa uplatòuje na konkrétnu vec a pravdepodobne nie je v¹eobecné. V predpisoch sa jasne uvádza, ¾e sa musia oddáva» v nezávislých prípadoch, v ktorých mô¾e napríklad riziko vstúpi» do výrobného procesu. Navy¹e, riziko mo¾ného výbuchu sa meria v holistickom systéme a pri tomto overení sú prvky ako:

• Aké nástroje a objekty sa pou¾ívajú na vytvorenie urèitej úlohy?• Aké sú dôle¾ité vlastnosti daného objektu, aká kon¹trukcia sa v òom pou¾íva?• Sú poèas výroby vyrobené nebezpeèné látky?• Aké sú v¹eobecné pracovné alebo výrobné podmienky?• Ako sú interaktívne jediné rizikové faktory medzi sebou a ¾ivotným prostredím?

Posledným pravidlom je vytvori» dokument, ktorý sa nazýva hodnotenie rizika výbuchu. Záväzným právnym základom na jeho splnenie je nariadenie z roku 2010, ktoré vydal minister hospodárstva. A in¹titúcia, ktorá overuje správnos» skutoènosti, je ©tátna in¹pekcia práce v súlade s dôvodom dôle¾itosti daného obchodu.

Pre èloveka, ktorý oèakáva komplexné hodnotenie rizika výbuchu, je okrem odbornosti aj cena veµmi dôle¾itá. Je potrebné pamäta» na to, ¾e náklady na prípravu hodnotenia sú iné a chce od druhej metódy podmienok,• Vý¹ka daného miesta alebo budovy, poèet podla¾í a miestností, ktoré by mali by» zahrnuté do konkrétneho dokumentu.• Profil podniku.• Existencia iného druhu analýzy alebo odborných znalostí, ktoré uµahèujú alebo bránia vydaniu hodnotenia.