Pod poko kou

Hallu Forte3Hallu Forte3. Vyhoďte sa od halukov navždy

Ka¾dý deò, aj v ¹táte ako v spoloènosti, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré majú v úmysle sústredi» sa na poµskú existenciu a kvalitu. Okrem základných odpadov, ako sú: miesto, teplota, zvlhèovanie prostredia a tie správne, musíme tie¾ vykonáva» iné výpary. Vzduch, ktorý dýchame, nie je samozrejme úplne èistý, ale kontaminovaný. Pred kontamináciou prachových rolí sa mô¾eme bráni» vytváraním hier s filtrovanými filtrami, ale existujú aj iné hrozby vo vzduchu, ktoré sa v¾dy »a¾ko odhalia. Ide predov¹etkým o jedovaté plyny. Zamera» je dôle¾ité, ale z veµkej èasti vïaka zariadenia, ako je druh èidlá jedovatých plynov, ktorý detekuje obsah patogénnych èastíc a hovorí o ich prítomnosti, aby nás varuje pred nebezpeèenstvom. Bohu¾iaµ, tak¾e riziko je extrémne smrtiaci, preto¾e urèitých látok, ktoré dôkaz výpary sú bez zápachu a systematicky im existova» vo výsledkoch atmosféra v vá¾neho po¹kodenia zdravia alebo smr». Okrem rock sa predstavova» nebezpeèenstvo pre nás ïal¹ie prvky zistiteµné detektorom, napríklad sulfidu darova», ¾e s vysokou koncentráciou, je veµmi malý, a vedie k rýchlemu ochrnutiu. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako nebezpeèné ako u¾ bolo uvedené, a èpavok - plyny vyskytujúce sa zvyèajne na vzduchu, po viac poèetných koncentrácie nebezpeèných pre náv¹tevníkov. Detektory prvky jedovaté mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, èo je nápoj je »a¾¹ie ne¾ prognóza tie¾ berie chu» rýchlo zaplni» priestor tesne nad zemou - z rovnakých dôvodov dnes, ako keï sme v nebezpeèenstve spôsobenie tomto základe by mali by» senzory umiestnené na vhodnom mieste pre mòa cítil hrozbu a povedal nám o tom. Ostatné plyny niebzpiecznymi èelí nás senzor mô¾e upozorni» prevádzkové ¾ieravý chlór a vysoko toxický kyanovodíka, rovnako ako s vo vode rozpustnou nebezpeèný chlorovodík. Ako vidíte, musíte nain¹talova» snímaè toxického plynu.