Pokladnieka eo a ako

Povinnosti, ktoré prechádza dr¾iteµovi registraèných pokladníc, zahàòajú nielen prácu súvisiacu s ich dovozom a daòovou úpravou. Naopak, týkajú sa najmä neskor¹ieho obdobia, v ktorom pou¾ívame konkrétnu registraènú pokladnicu. Aká je va¹a zodpovednos»?

Èo naznaèuje daòová povinnos», a to aj tým, ¾e pou¾ívame aj registraèné pokladne?

1. Príjmy, príjmy.

Prvá vec je vydávanie potvrdení. Poèuli ste o nákupe akcií na pou¾itie potvrdení od predajcov. Odkiaµ tieto udalosti pochádzajú? Príjemom je fakt, ¾e daò, ktorá je dl¾ná daòovému úradu, bola kúpená v obchodných výkazoch. ®iadny príjem, mô¾e sa sklada» zo skutoènosti, ¾e táto daò nebola zahrnutá. Máme tu vytvori» s nápravou pre druh dane a konkurenèné neèestnosti.

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná fi¹kálna správa je dodatoènou povinnos»ou, ktorú podnikateµ núti. Po ukonèení ka¾dého dòa (ale aj pred obchodovaním na nasledujúci deò je podnikateµ povinný vypracova» správu. V òom bude daná daòová hodnota, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu vhodnému pre na¹e sídlo. Simple? Nezabudnite, ¾e táto správa je potrebná v prípade fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade úspe¹nosti dennej správy je potrebné pripravi» analogickú mesaènú správu. Ide o to, aby sme vzali do úvahy hodnotu celej dane, ktorú musíme zaplati» za celý mesiac. Kedy by sme mali vypracova» túto správu? V tomto ohµade je táto potreba jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa, musí sa uskutoèni» do posledného dòa v mesiaci, v ktorom vznikne.

4. Pokladnica.

Majetok z peòa¾ných peòa¾ných dávok sa stále vz»ahuje na povinnos» zapísa» zápisy do práce pokladnice. Je dôle¾ité, aby uvedené záznamy, rovnako ako v¹etky knihy, boli chránené v byte, ktorý vychádza v bezprostrednej blízkosti registraèných pokladníc. Samozrejme, ¾e tieto záznamy budú kontrolované pri vykonávaní daòového auditu vykonaného v podniku podnikateµom daòovým úradom.

Zhrnutie: & nbsp; registraèné pokladne & nbsp; majú veµa zodpovedností. Av¹ak, uvedomujeme si, ¾e máme záruku, ¾e lieèíme ¹iroko legálne. Mô¾eme to µahko dokáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol od Daòového úradu.