Pokladoa novitus male plus e recenzie

Príjem z pokladnice novitus lupo je pre mana¾éra a pou¾ívateµa mimoriadne dôle¾itou skutoènos»ou. Tieto ideály majú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, títo by si mali so sebou v¾dy vzia» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás nevenuje veµkú pozornos» príjmom, ktoré v mnohých prípadoch mô¾u ma» zlé dôsledky. Ako dlho by sme mali uchováva» takéto výtlaèky z registraèných pokladníc a v akých formách mô¾u by» pre nás u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je vec relatívne jednoduchá. Mali by si uchováva» kópie potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade kontroly z daòového úradu. Preèo je tento dokument v¾dy zákazníkom?Tento malý kúsok papiera v sile úspechu, ktorý má veµký význam. Ak poznáme platnos» pokladnièného dokladu a vieme, ako takýto doklad správne ulo¾i», mô¾eme získa» veµa. To vedie predov¹etkým k veciam, v ktorých sme závislí na inzerovaní zakúpeného tovaru alebo poskytovaní a vyberaní peòazí. V tomto prípade nás predávajúci po¾iada, aby sme preukázali potvrdenie o potvrdenej transakcii. Aké dátumy musíme ma» v okamihu, keï nám má príjemca pomôc» pri podávaní s»a¾ností? Ak nakupujeme potraviny, doká¾eme nahlási» problémy s nimi spojené do 3 dní. Dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto potvrdenky, ktoré sú dokladom na nákup obleèenia, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám dáva a¾ 24 mesiacov na odhalenie choroby aj na nahlasovanie s»a¾ností. Ak nebudeme ma» potvrdenie o prijatí, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím pravdivej¹ia je hodnota inzerovaného výrobku, tým rýchlej¹ia strata súvisí s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predávajúci musí da» pri nákupe. Spomeòme si viac na vyu¾ívanie takýchto dokumentov prospe¹ným spôsobom. Mô¾eme robi» obálky, v ktorých budeme zbiera» príjmy v chronologickom èase, mô¾eme odovzda» ¹peciálny box do posledného smeru. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci predaj, ktorý sme vytvorili, chránený tak dlho, kým je to základom pre podanie s»a¾nosti.