Pokladoa pre taxi

Príjem z pokladnice novitus lupo je obzvlá¹» významný materiál pre investorov a pre u¾ívateµa. Základné sú povinnos» vystavi» takéto doklady o predaji, ïal¹ie by mali ma» so sebou v¾dy potvrdenie.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás na príjmy nevenujú veµkú pozornos», èo v mnohých prípadoch mô¾eme poèíta» s nepríjemnými dôsledkami. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach, v akých formách nám mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je my¹lienka úplne jednoduchá. Mali by skrýva» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo je tento dokument v¾dy zákazníkom?Tento nízky ¹rot papiera v moci úspechu mô¾e poèíta» veµa. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom doklade a vieme, akou formou správne uchováme takýto doklad, mô¾eme získa» veµa. Je to spôsobené ka¾dou súèasnou formou, v akej sme závislí na inzerovaní zakúpeného produktu alebo jeho odovzdaní a zbieraní na¹ich peòazí. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Kedy musíme myslie», keï má príjmový doklad pomôc» nám pri vytváraní s»a¾nosti? Ak kupujeme potravinárske výrobky, mô¾eme hlási» problémy s nimi spojené a¾ na 3 dni. Dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom nákupu obleèenia, obuvi, nábytku alebo vybavenia RTV. Tu zákon dáva 24 mesiacov na zistenie nezrovnalostí aj podanie s»a¾nosti. Práve vèas, ak nemáme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím vy¹¹í je poèet inzerovaných tovarov, tým väè¹ia je strata spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Nezabúdajme teda na príjmy, ktoré nám predajca musí da» pri nákupe. Uisti sa, ¾e takéto dokumenty sú ¹ikovným spôsobom. Mô¾eme robi» obálky, v ktorých budeme môc» nain¹talova» potvrdenia v chronologickom èase, mô¾eme do tohto okamihu da» zvlá¹tnu krabicu. Je dôle¾ité, aby dokument potvrdzujúci transakcie, ktoré sme vykonali, bol dodr¾aný, pokiaµ je základom pre podanie s»a¾nosti.