Porovite vlasy

Môj bratranec miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ho neustále zdvihnú», vyèesa» a kombinova». Je tak zaanga¾ovaná, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala skvele, mô¾e si ¹es»krát pripravi» ¹núrku, niekedy premý¹µa» o vlasové doplnky alebo ju ¹tepi». Naozaj tú¾im po ¹kolskej práci a pripravím sa na ne. Jej tvorba princeznej vône existovala a bavila sa a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Hneï na zaèiatku, mama vypµala tucet stu¾iek, ktoré boli pripevnené k nim. Po chvíli táto krásna dievèina povedala nie, nie, nie znova. Vyzerala by som lep¹ie v kuèeravých vlasoch ... a zaèalo to. Èas pretaktovania ich ïalej kombinuje. Vyzerala nádherne ako skutoèná princezná. A keï je s princeznami, rýchlo zmenila svoj názor. Bez toho, aby sme sa pridali k prítomnosti, ¾e na zaèiatku vydania predstavenia pre¹lo menej ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila svoju víziu, ale vo svojom ¹týle to znelo o nieèo viac "nie, ja jednoducho nechcem, preto¾e si nepamätám aristokrat, najviac jej podriadený." Vyna¹la nový úèes, vlasy boli zviazané v kon¹trukcii plnenej koky. Na svadbe, ako bola skôr vytvorená, u¾ máme schopnos» vytvára» vlasy, tak¾e tentoraz sme ¹li veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane presvedèená o ïal¹om a o pár okamihov neskôr.

https://ecuproduct.com/sk/black-mask-skvela-maska-ktora-odstranuje-cierne-a-tmave-oblicky/

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá