Potvrdenie 10

Povinnos» uchováva» kópie potvrdení je pre mnohých podnikateµov nepríjemná. Mali by ste ma» kópie na potreby daòového úradu po dobu piatich rokov.

Po dokonèení transakcie sú vycvièené dva potvrdenia - aj originálna kópia, ktorú potom musí prepravi» spoloènos», ktorá ich vydala. Kópie príjmov z fi¹kálnej tlaèiarne sú zvyèajne vo forme dlhých papierových kotúèov. Takýto výstup sa zhroma¾ïuje s pomerne veµkými »a¾kos»ami. Najskôr hovorí o prípade, keï podnikateµ musí skladova» tisíce kotúèov vo svojej súkromnej oblasti. Spoloène nie sú zriedka odolné, preto¾e mô¾u rýchlo slabnú» ako dôkazy pod vplyvom slneèného svitu, a preto musia by» nále¾ite chránené pred nepriaznivými faktormi.

Z tohto faktora sa stále viac a viac firiem rozhodne investova» do daòového nástroja novitus deon e, ktorý dáva kópiu dokladu v elektronickej situácii. Takéto rie¹enie výrazne uµahèuje zhroma¾ïovanie takýchto informácií. Namiesto tisícok kotúèov staèí jedna pamä»ová karta. Mô¾ete tie¾ skopírova» informácie na svoje vlastné médiá, ktoré ich chránia.

Adamour

Elektronické kópie potvrdení z fiskálnej tlaèiarne majú ïal¹ie dôle¾ité výhody. Predov¹etkým ide o dos» veµké úspory. Hoci nákup tlaèiarne s takýmto návrhom nie je najni¾¹í náklad, v¾dy pomô¾e zní¾i» náklady z dlhodobého hµadiska. Je to hlavne preto, lebo je dôle¾ité vzda» sa nákupu papierových kotúèov.

Investovanie do moderného typu zariadenia nebude niè u¾itoènej¹ie z pohµadu podnikateµov, ktorí hrajú väè¹iu úlohu, ktorí ka¾dý deò strávia niekoµko desiatok alebo niekoµko stoviek príjmov. V tomto prípade je nákup a údr¾ba papierových kotúèov obsahujúcich kópie potvrdení urèite veµkou zá»a¾ou, ktorá nepriaznivo ovplyvòuje obe kampane a úèinnos» práce.

Pokladnice a tlaèiarne s elektronickým potvrdením o príjme sú mimoriadne sofistikovaným rie¹ením, ktoré stojí za to zaobchádza» pri nákupe tohto typu zariadenia pre zále¾itosti spoloènosti. Takéto tlaèiarne sú zodpovedné v mnohých obchodoch. Existujú preto pokrmy urèené pre zále¾itosti veµkých obchodov, ale aj pre men¹ie firmy, a je dôle¾ité vybra» rie¹enie, ktoré bude uspokojova» potreby známej spoloènosti a spoloène nebude drahé.