Povinnos vlastnika nehnuteunosti udr iava eistotu

Ako viete, továreò priná¹a veµa vá¾nych príjmov ka¾dému vlastníkovi, ktorý takúto predajòu vytvára. Stojí za to ma» zodpovednos» vlastníka prevádzkova» takúto továreò. Najdôle¾itej¹ou povinnos»ou vlastníka továrne je poskytnú» bezpeènos» ka¾dému èloveku, ktorý ¾ije v takejto továrni. Tak¾e v¹etky stroje, rovnako ako ka¾dý byt v továrni, musia by» priamo kontrolované a zabezpeèené z hµadiska bezpeènosti.

Nápoje zo súèasných èastí, ktoré majiteµ musí da» svojim hos»om, sú bezpeènos» pri výbuchu. Ako vieme poèas práce, sú potrebné rôzne horµavé látky, ktoré krmia organizácie nielen. Ak sa takéto látky zaèali odparova» v produkte, napríklad zhor¹enie takéhoto stroja, potom hrozba výbuchu je veµká. Preto je zodpovednos»ou vlastníka závodu pravidelne kontrolova» v¹etky organizácie v továrni, ako aj vhodné skladovanie látok ¹kodlivých pre zdravie a µudskú èinnos». Preto musí továreò spåòa» v¹etky podmienky stanovené v poµskom práve, aby som mohol by» uznaný pre výrobu. ¥udia mô¾u ¾i» a zarába» na pevných miestach. Ak by pravidelné prehliadky naznaèovali, ¾e továreò je ¾ivot ohrozujúca a zdravie èloveka je veµmi pravdepodobné, potom by sa továreò zastavila, kým nespåòa v¹etky bezpeènostné po¾iadavky. To v¹etko by mal kontrolova» vlastník závodu. Preto viac nestaèí na to, aby zamestnancom poskytli primeraný plat a vyu¾ili príjmy z ich funkcií. V prvom rade je dôle¾ité poskytnú» im ochranu v úlohe, ktorú hµadajú ka¾dý deò. Mnohé ¾eny urèite dodr¾ali v¹etky bezpeènostné po¾iadavky, ak ich ustanovenia poµského dobra neuviedli. Preto je, samozrejme, stále významná úloha ¹tátu pri skúmaní v¹etkých mo¾ných tovární a udr¾iavaní ich bezpeènosti. Po prvé, majiteµ závodu by sa mal usilova» o zaistenie bezpeènosti v¹etkých zamestnancov v továrni. Je to nesmierne dôle¾ité.