Povinnost registracnej pokladnice v autoopravovni

Každá inštalácia by mala byť spoľahlivá a mala by chrániť pred úrazom elektrickým prúdom. Takáto bezpečnosť v reálnej myšlienke je istá uzemnením, ktoré vzniká zo spojenia medzi inými kovovými konštrukciami budovy.

Keď hovoríme o uzemnení, vytvoríme kábel pre každú položku, ktorá sa vykonáva z príručky. Tento kábel v rozhodujúcom rozsahu spája elektrifikované telo so zemou. Takéto spojenie vedie k tomu, že elektrifikované telo prijíma alebo prenáša rad poplatkov, ktoré sú neutralizované. Uzemnenie predstavuje niekoľko častí. Odoberané diely sú predovšetkým systém a uzemňovacie vodiče, spojovacie vodiče a uzemňovacia svorka zberačov, uzemňovacia tyč a uzemňovacie vodiče.Dokázať uzemnenie môžete pomenovať niekoľkými spôsobmi. V prvom rade sa jedná o ochranné uzemnenie, ktoré vytvára spojenie kovových častí, ktoré vedú elektrické zariadenia s uzemňovacou elektródou. Uzemňovacia elektróda je primárne prostriedkom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Ďalším typom je funkčné uzemnenie. Je tiež určená pracovnou plochou. Pri ich definovaní možno povedať, že v elektrickom obvode je uzemnenie určitého bodu. Hlavným účelom tohto uzemnenia je predovšetkým správna prevádzka elektrického zariadenia aj v rušivých podmienkach a jednoduchšie. Umožňuje použitie nízkonapäťových sietí. Táto pomoc je postavená proti účinkom vyšších napätí. Zvyčajne sa realizuje v inštaláciách a všetky elektrické zariadenia, ktoré sú voľne integrované do distribučnej siete alebo samotné, sú napájané zo systému s napätím vyšším ako 1 kV. Hovorím o napájaní prostredníctvom konvertora alebo transformátora.Ďalším štýlom je ochrana uzemnenia. Jej hlavným predpokladom je predovšetkým osoba, ktorá vykonáva atmosférické výboje na zem.Týmto spôsobom sa zem nazýva pomocná. Zvyčajne sa používa na účely požiarnej ochrany. Je tiež dôležité, aby sme im dávali zákazky na meranie a bezpečnosť.