Prace japonskeho prekladateua

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a mimoriadne zodpovedná práca, preto¾e tento vplyv musí vráti» pocit vzájomného vyjadrovania sa k druhým medzi týmito dvoma entitami. To, èo sa deje vo vnútri, si nevy¾aduje ani toµko opakova» slovo za slovom, ako to bolo povedané, ale skôr vyjadri» význam, obsah, podstatu výrazu, a tak je oveµa väè¹í. Takéto ¹koly majú ú¾asnú pozíciu v komunikácii, zatiaµ èo v kognícii, a viac v ich poruchách.

https://neoproduct.eu/sk/kankusta-duo-efektivny-sposob-efektivneho-chudnutia/

Jedným zo spôsobov prekladania je konsekutívna interpretácia. Aké sú teda preklady a na èo sa spoliehajú vo svojej vlastnej ¹pecifickosti? No, keï hovoríte so samotnými µuïmi, prekladateµ poèúva urèitú èrtu tohto problému. Mô¾e si robi» poznámky a mô¾e ma» len to, èo potrebuje poveda». Ak tento uzavrie jeden prvok va¹ej pozornosti, úlohou prekladateµa je zopakova» jeho vyjadrenie a princíp. Samozrejme, ako u¾ bolo spomenuté, nevy¾aduje presné opakovanie. Musí by» prítomný, aby premý¹µal o zmysle, princípoch a mieste vyjadrenia. Po opakovaní reèník realizuje svoju reè a opä» ju dáva základným funkciám. V skutoènosti sa v¹etko deje systematicky, a¾ do reèi alebo odpovedí úèastníka rozhovoru, èo tie¾ znamená v domácom ¹týle, a jeho problematika je vycvièená a odovzdaná èíslu osoby.

Tento typ prekladu má svoje vlastné choroby a prínosy. Výhodou je, samozrejme, ¾e sa vykonáva pravidelne. Fragmenty výpovede, ale tieto segmenty mô¾u rozbi» koncentráciu a prípravu na reè. Prekladom èastí textu mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo jednoducho vyradi» z behu. Ka¾dý mô¾e vidie» v¹etko a komunikácia je zachovaná.