Preklad irskych dokumentov

Grey Blocker

21. storoèie je veµkým vývojom dopytu po zostávajúcom type prekladu. Zároveò je nemo¾né by» µahostajný k tomu, ¾e softvérové umiestnenia zohrávajú obrovskú úlohu. Èo je skryté pod týmto pojmom?

Niekoµko opatrení prispôsobujúcich daný produkt potrebám poµského trhu, ktoré zahàòajú softvérový preklad, a preto zruèný preklad èlánkov a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka, a tie¾ zodpovedá tomuto ¹týlu. Takto sa vytvára takými zále¾itos»ami, ako je výber formátu dátumov alebo systém triedenia písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, ako aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke so znalos»ami a vyuèovaním v kombinácii s programami ERP, SCM, CRM, plánovaním a výrobnou podporou alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie odvádza spektrum mo¾ností na dosiahnutie zahranièného trhu so softvérom, a tak sa pravdepodobne výrazne premietne do plného úspechu spoloènosti.Zavedenie materiálu pre celosvetový predaj sa stále mie¹a s internacionalizáciou produktov. Èo je iné z miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobením produktov po¾iadavkám potenciálnych kupcov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifík, keï sa lokalita zaoberá poslednými, aby reagovala na poradie konkrétnych trhov, prestane reagova» na ¹pecifické potreby danej lokality. Preto je toto umiestnenie implementované individuálne pre ka¾dý trh a internacionalizáciu raz pre daný produkt. Av¹ak obidva procesy sú v súlade s ostatnými a s veµkými plánmi pre globálne trhy, stojí za to zvá¾i» oboje.Existujú závislosti medzi lokalizáciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri vykonávaní týchto procesov. Pred zaèatím umiestnenia by ste sa mali oddáva» internacionalizácii. Je potrebné ma», preto¾e dobrá práca internacionalizácia významne zni¾uje èas naznaèený v mieste, ktoré sa rozprestiera v období, ktoré je dôle¾ité pre pou¾itie výrobku príli¹. Okrem toho, dobre urobené obmedzená internacionalizácia rozhodne priaznivé pre zavedenie tovar likvidova» ciele, aby hrozilo softvérom pre spracovanie ihneï po umiestnení pódií.Spoµahlivá lokalizácia softvéru bude urèite kµúèom k úspechu va¹ej spoloènosti.