Preklad nemeckeho textu

Preklad èlánku je sám osebe dos» zlo¾itý. Ak plánujeme prelo¾i» text, musíme nielen bra» do úvahy "nauèené" slová a zhroma¾denia, ale stále máme vedomosti o mnohých idiomoch tak zvlá¹tnych pre ka¾dý jazyk. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e text v angliètine, ho nevytvára v èisto „akademickom“ ¹týle, ale pou¾íva svoje ¹pecifické metódy a spomínané idiomy.

V systéme so skutoènos»ou, ¾e práca globálnej internetovej siete je stále väè¹ia, je èasto potrebné preklada» webové stránky. Napríklad vytvorenie webovej stránky, s ktorou chceme oslovi» väè¹iu skupinu príjemcov, ju musíme vytvori» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v anglickom a osobnom ¹týle, by mala prezentova» nielen prekladateµské zruènosti, ale aj schopnos» urèi» vlastné uznania a opisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Tak¾e keï to vyzerá na prácu? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pre slu¾bu prekladateµa Google. Kým v¹eobecný zmysel èlánku bude zachovaný (budeme schopní uhádnu», o èom je konkrétna stránka, u¾ logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. Posledný mo¾ný je práve preto, ¾e prekladateµ Google prekladá vybraný text do slova za slovom. V práci nemô¾eme èaka» na vytvorenie profesionálnej, viacjazyènej webovej stránky, ktorá by na nej bola zalo¾ená. Tak¾e pri výrobe webového prekladateµa v najrýchlej¹ej budúcnosti èlovek nenahradí stroj. Ani najlep¹í softvér nemá mo¾nos» abstraktného myslenia. Samotná vec, ktorú má, je vykonáva» podµa logiky èloveka preneseného do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie na preklad dokumentov urèite zaostávajú za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a budú v¾dy rýchle. Ak existuje nejaký pokroèilý nástroj, ktorý je vyzdobený na hranici jednoduchého a abstraktného „myslenia“, potom výsledok na¹ej civilizácie bude prítomný. Ak zhrnieme, v pláne výuèby dobrých prekladateµov by ste mali vytvori» vhodné didaktické prostriedky, ktoré nielen¾e uèí preklady „slovo za slovom“, ale budú tie¾ podporova» abstraktné chápanie daného jazyka v ¹kole.& Nbsp;