Prekladateu

Práca prekladateµa je na konci nároèných profesií. Vy¾aduje si to predov¹etkým vysoko jazykové vzdelávanie, ako aj mnoho súvislostí vyplývajúcich z jeho kultúry a histórie. Mo¾no práve preto filológia patrí k najobµúbenej¹ím odborom humanitných vied, ale v skutoènosti si vy¾aduje aj prísnu myseµ. Tlmoèník musí da» my¹lienku, ktorá sa narodila nad odosielateµom, èo najvernej¹ie so slovami iného jazyka. Èo prekladatelia odporúèajú ka¾dý deò?

Preklad a tlmoèenie

https://olife24.eu/sk/

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï doma alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva prácu medzi riaditeµmi a prekladateµmi. Písomné a ústne preklady tvoria dve základné kritériá, ktorými je hranica, v ktorej sa prekladanie prekladov plní. Dôle¾ité sú urèite èastej¹ie a pri prekladaní slova od prekladateµa potrebujú vysokú presnos». V prípade èlánkov osobitnej povahy, napríklad pri vysoko ¹pecializovaných dokumentoch, musí prekladateµ kona» v primeranom rozsahu slov z danej veci. V tejto rade musí by» prekladateµ schopný urobi» odvetvie, aby mohol preklada» texty z danej oblasti. Medzi mimoriadne atraktívne ¹pecializácie patria ¹pecializácie z oblasti financií, ekonomiky a IT.

Séria tlmoèenia je výzvou nielen pre zruènosti prekladateµa. Po prvé, tento majster prekladu vy¾aduje silu pre stres, okam¾ité reakcie a schopnos» hovori» a poèúva» súèasne. Vzhµadom na nároènos» takýchto aktivít, akceptovanie ústneho prekladu v Krakove, stojí za to si vybra» osobu s vysokými kompetenciami alebo spoloènos», ktorá sa te¹í urèitej spoloènosti na prekladateµskom námestí.