Prekladateuske agentury che m

Problém s tradièným vysávaèom postihuje hlavne alergikov. Je to spôsobené tým, ¾e vysávaè, ktorý nasáva vzduch, ich uvoµòuje zozadu, vrátane neèistôt. Samozrejme, filtre sa o¹etrujú, ktoré sa o¹etrujú, aby sa tomu zabránilo, ale ¾iadny filter im zabraòuje. Na túto tému je niekoµko osvedèených rie¹ení a jedným z nich je centrálny vysávaè alebo vysávaè. A èo presne toto poradie zobrazuje ako in¹tanciu montá¾e?

Vivese Senso Duo Oil

Centrálna jednotka je kµúèovým prvkom systému. Je spojená s tuhými rúrami zvyèajne vyrobenými z PVC, ktoré komunikujú s najviac namontovanými sacími zásuvkami, ktoré sa pova¾ujú za medzné. Samotné vysávanie sa vykonáva pomocou flexibilných potrubí, ktoré sú pripojené k najbli¾¹ej stanici v stene. Centrálna jednotka sa zvyèajne »a¾í mimo hlavných miestností, napr. V gará¾i, zatiaµ èo jej charakter je výroba primeraného tlaku pre v¹etky in¹talácie. Stojí za to zdôrazni», ¾e miesto, kde jednotka dostane centrálu, by malo by» realistické a ïaleko od obytných priestorov. Ak napríklad vidíte v suteréne, kde je vlhkos», mo¾no budete chcie» zvá¾i» dodatoènú filtráciu vzduchu. Sacie otvory by mali by» na verejných miestach, preto¾e ich umiestnenie za dvere alebo nábytok výrazne bránia èisteniu. Podtlaková hadica, ktorá je vyrobená z pru¾ného materiálu, je ïaleko od toho, èo poznáme z populárnych domácich vysávaèov a je zvyèajne asi 15 metrov dlhá. Centrálny vysávací systém má nevýhody, ktoré treba zvá¾i» skôr, ne¾ sa na to rozhodneme. Pre kµúè je veµký v stavebníctve a ak ho chceme pou¾i» v domácom dome, stojí za to plánova» jeho polohu u¾ v èase stavby domu. Vzhµadom k tomu, v u¾ postavený je »a¾ké nájs» byt pre svoje jedlo.