Prieiny nehod v cestovnom ruchu

Príèiny nehôd sa pravidelne skúmajú tak, aby sa zní¾ili vyhliadky na zní¾enie rizika ich opätovného vykonania. Výsledky výskumu jasne ukazujú, ¾e príèiny nehôd sú èasto veµmi odli¹ným spôsobom kontroly bezpeènosti strojov. Problémy spojené so zlým pou¾ívaním a manipuláciou s poèítaèmi sa objavujú v ktorejkoµvek etape ich ¾ivotného ¹tádia. Hovorí o poslednom období ¹pecifikácie, kedy a vzorec, výroba, prevádzka, údr¾ba, úprava atï.

Certifikácia strojov má za cieµ odstráni» nebezpeèenstvá, ktoré mô¾u vzniknú» na pracovisku. Stroje, ktoré pou¾ívajú pou¾ité certifikáty, sa testujú a kontrolujú èitateµnos». Jednotlivé prvky a podzostavy sú testované. Zásada práce sa kontroluje a popisy sa vyuèujú, aby uµahèili zamestnancom smerovanie k vlastnému majetku z in¹titúcií a zariadení. Potreba dr¾by certifikátov jednou organizáciou a vybavením je v prvom rade výsledkom predpisov EÚ: platných smerníc, vnútorných predpisov atï.

Pracovníci dôvery a hygieny vecí majú tendenciu zúèastòova» sa na kurze a cvièeniach oddelenia certifikácie strojov. Znalosti, výskum a umenie získané v okamihu takýchto kurzov a tréningov zvy¹ujú neustále zni¾ovanie percentuálneho podielu nehôd na pracovisku, a to smrteµných i následných. Úèas» na kurzoch a cvièeniach v oblasti certifikácie organizácií a príslu¹enstva priná¹a zamestnávateµom celú ¹kálu výhod. Vzdelaní µudia sú zárukou správneho pou¾ívania strojov a starostlivosti o normy zdravia a bezpeènosti.